П Р О Т О К О Л
От редовно годишно Общо събрание на акционерите на
“ЯМБОЛЕН” АД,    гр.Ямбол, проведено на 29.05.2009 г. от 09.30 часа в гр.Ямбол, ул.”Ямболен” № 35 – Заседателна зала

            Днес 29.05.2009  година, в Република България, в град Ямбол на адрес ул.”Ямболен”№35, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на “ЯМБОЛЕН” АД, от 09.30 часа се проведе редовното Общото събрание на акционерите /РОСА/  на “ЯМБОЛЕН” АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана и дневен ред,обявени в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието - 2009041635009       
На проведеното редовно Общо събрание присъстваха акционери и пълномощници на акционери на “Ямболен”АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ, а именно :  лично присъстват следните акционери Донка Димитрова Пенева с ЕГН 4909159117 – притежател на 13 бр. акции, Недялка Цветкова Димитрова с ЕГН 5203258612 – притежател на 12 бр. акции, Станка Иванова Миланова ЕГН 5704249110 – притежател на 10 бр. акции, Мара Георгиева Георгиева, ЕГН 6004039070 – притежател на 9 бр. акции, Станка Димова Йорданова с ЕГН 6303129190 – притежател на 9 бр. акции, Иван Георгиев Иванов с ЕГН 5502219063 – притежател на 15 бр. акции, както и CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc. – притежател на 690 565 бр. акции се представлява от пълномощника си - г–н Стойно Радев Пенев – ЕГН 6009109061, редовно упълномощен с пълномощно № 119098 / 30.04.2009 г., .       На събранието присъстваха следните членове на Съвета на директорите : CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc, чрез представителя си Стойно Радев Пенев, "СЪНИ СЕНДС"ЕООД,чрез представителя си Станка Димова Йорданова и “КАСВ”ООД чрез представителя си Румен Сталинов Бачев; присъствува Георги Петров Дочев, Управител на „ Бургаска одиторска компания „ ООД,  както и юридическия съветник на „ ЯМБОЛЕН „ АД - адвокат Татяна Андонова Стойчева, от Адвокатска колегия гр. Ямбол В качеството си на представител на наетите в Дружеството лица, съгласно изискванията на чл.220, ал.3 от ТЗ присъства Станка  Иванова Миланова с ЕГН 5704249100.
            Заседанието бе открито от г –н Стойно Радев Пенев, Председател на Съвета на директорите.  Той приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:
            1. Недялка Цветкова Димитрова, ЕГН 5203258612  - председател;
            2.Мара Георгиева Георгиева ЕГН 6004039070 - член.
            Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което се пристъпи към гласуване- „за“  -
690 633,  „против „- 0,  „въздържали се „- 0 и  прие следното
                               ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
            РОСА на “ ЯМБОЛЕН “ АД избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал лицата:
            1. Недялка Цветкова Димитрова, ЕГН 5203258612  - председател;
            2.Мара Георгиева Георгиева ЕГН 6004039070- член.
            РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
            След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред РОСА, че в обявения час за начало на заседанието на РОСА, а именно 09.30 часа, е налице необходимият кворум.
            По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, РОСА , след гласуване- „за.“-  690 633 „против“- 0, „въздържали се“ 0, взе  следното

 

                           ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
            1.  Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.
            2.  Установява, че в предварително обявения ден и час, а именно 29.05.2009г. от 9.30 часа, , в град Ямбол на адрес ул.”Ямболен”№35, съгласно. покана до акционерите на “Ямболен” АД, обявени в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието,са регистрирани за участие в заседанието 690 633 броя акции с право на глас, или 56.50 % от капитала на Дружеството, от които лично притежатели на 68 броя акции или 0.006 % от капитала и редовно упълномощени представители на 690 565 броя акции или 56.50 % от капитала на Дружеството.
            3.  Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на РОСА на “Ямболен” АД,  налице е необходимият съгласно Закона и Устава на Дружеството кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения  Дневен ред.
            РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
            След това г-н Стойно Радев Пенев разясни процедурата за провеждане на РОСА и гласуване по време на работата му, като предложи в изпълнение на изискванията на Закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани и работните органи на РОСА - Председател на настоящото РОСА, Секретар на заседанието, както и Преброители на гласовете .
            Г-н Пенев предложи да бъдат избрани, както следва:
            1.  За Председател на заседанието на РОСА г–жа Станка Димова Йорданова с ЕГН 6303129190, акционер в “Ямболен” АД.
            2.  За Секретар на заседанието на РОСА г-жа Донка Димитрова Пенева с ЕГН 4909159117, акционер в “Ямболен”  АД.
            3.  За Преброители на гласовете - Недялка Цветкова Димитрова, ЕГН 5203258612, акционер в  “Ямболен” АД и Мара  Георгиева Георгиева ЕГН  6004039070, акционер в “Ямболен” АД.
            За по-голяма оперативност в работата на РОСА, Г-н Пенев предложи първо да се пристъпи към избор състава на Преброителите на гласовете, а именно :
1. Недялка Цветкова Димитрова, ЕГН 5203258612, акционер в  “Ямболен” АД
2.Мара Георгиева Георгиева ЕГН 6004039070, акционер в  “Ямболен” АД
            Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Преброители на гласовете при работата на РОСА не са постъпили, след което се пристъпи към гласуване състава на Преброителите на гласовете - „за“- 690 633, „против“- 0, „въздържали се“ 0, и прие следното
                            ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
Избира за Преброители при гласуването по време на настоящото заседанието на РОСА лицата :
 1.Недялка Цветкова Димитрова, ЕГН 5203258612, акционер в  “Ямболен” АД
 2.Мара Георгиева Георгиева,  ЕГН 6004039070акционер в  “Ямболен” АД
            РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
            Г-н Пенев предложи за Председател на заседанието на РОСА да бъде избрана г – жа Станка Димова Йорданова с ЕГН 6303129190, акционер в “Ямболен” АД.
Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател на РОСА не са постъпили, след което се пристъпи към гласуване - „за“- 690 633 „против“- 0, „въздържали се“ 0, и прие следното
                            ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на заседанието на РОСА Станка Димова Йорданова с ЕГН 6303129190 акционер на “Ямболен” АД. 
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

Г-н Пенев предложи за Секретар на заседанието на РОСА да бъде избрана Донка Димитрова Пенева с ЕГН 4909159117, акционер в “Ямболен”  АД.
Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Секретар на заседанието на РОСА не са постъпили, след което се пристъпи към гласуване - „за“- 690 633, „против“- 0, „въздържали се“ 0, и прие следното
                            ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Секретар на заседанието на РОСА Донка Димитрова Пенева с ЕГН 4909159117, акционер в “Ямболен”  АД.
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
            Работните органи на настоящото заседание на РОСА заеха местата си, след което Председателят пое ръководството и разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на “Ямболен”  АД, това РОСА на “Ямболен”  АД може и следва да се проведе единствено по предварително обявения в поканата Дневен ред, така както е  обявен в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието –2009041635009, а именно
:

ДНЕВЕН РЕД  И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1.Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.
2.Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2008г.Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008г.
3.Обсъждане на Доклада  на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г.Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2008г
4.Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008г.Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008г.
5.Освобождаване от  отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.
6.Определяне на размера на възнагражденията на представителите на членовете на Съвета на директорите и срокът за който са дължими.Проект за решение:ОСА определя размера на възнаграждението на представителите на членовете на СД и срока за който са дължими съгласно предложението на Съвета на Директорите,включено в материалите по дневния ред.
7.Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009г
 Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г, съгласно предложението на Съвета на директорите включено в материалите по дневния ред.
8.Други.

.РОСА констатира, че не са постъпили други предложения и / или  допълнения във връзка с оповестения Дневен ред и поредността на отделните точки, изброени в него, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което се пристъпи към  гласуване : „за“- 690 633, „против“- 0, „въздържали се“ 0, и прие следното

                              ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
            Заседанието на РОСА на “Ямболен”  АД да се проведе съгласно предварително обявения в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието –2009041635009, Дневен ред.
            РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, както и че присъствуващите разполагат с материалите за събранието.
Председателят: Предлагам да се изслушат материалите по т.1-ва, 2-ра , 3-та и 4-та от Дневния ред, след което да се премине към обсъждането им и гласуване на решения по всяка точка от тях по отделно. Има ли други предложения?... Няма . Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ПРОВЕЖДА СЕ ГЛАСУВАНЕ
Председателят : Има ли против? – Няма.Моля преброителите да съобщят резултата.Обявявам резултата от проведеното гласуване- гласувалите – 690 633  "за",  0 "против", 0 "въздържали се" , поради което РОСА приема следното 
                           Р Е Ш Е Н И Е
Да се изслушат материалите по 1-ва, 2-ра , 3-та и 4-та точки от Дневния ред, след което да се премине към обсъждането им и гласуване на решения по всяка точка от тях по отделно

Председателят : По точка 1-ва от Дневния ред в качеството ми на Изпълнителен директор на „Ямболен”АД  ще запозная РОСА с
Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г
Г-жа Станка Димова  Йорданова  прочете Годишния  доклад на СД за
дейността на Дружеството през 2008г.
            Председателят:По т.2 от Дневния ред давам думата на г-жа Донка Пенева-Директор за връзка с инвеститорите.          
Следва прочитане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2008 г.
            Председателят : По т.3та от Дневния ред давам думата на г-н Георги Дочев да Ви запознае с доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на Финансовия отчет на Дружеството за 2008 г.
            Прочита се доклада на специализираното одиторско предприятие 
            Председателят :  По точка 4-та ще Ви запозная с одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.
            Следва прочитане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.
            Председателят : След прочитане на материалите по 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та точки от Дневния ред Ви давам думата за обсъждане по тези точки и преминаване към гласуване на всяка една от тях поотделно .
            Последваха обсъждания, като по предоставените материали не постъпиха допълнения, и / или изменения .
            Поради приключване на изказванията Председателят на РОСА предложи да се пристъпи към гласуване.
            Председателят :Който е съгласен по точка 1-ва от Дневния ред да се приеме Годишния докладна СД за дейността през 2008г.,моля да гласува.
            ПРОВЕЖДА СЕ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ.
            Председателят : Има ли против? – Няма.Моля преброителите да съобщят резултата.
            По точка първа са гласували  690 633 "за", 0 "против" и 0 " въздържали се"
            По точка първа от Дневния ред РОСА, взе единодушно следното
                             РЕШЕНИЕ:
            ПРИЕМА Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

Председателят :Който е съгласен по точка 2-ра от Дневния ред да се приеме Отчета за дейността на Дрикетора за връзка с инвеститорите през 2008г.,моля да гласува.
            ПРОВЕЖДА СЕ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ.
            Председателят : Има ли против? – Няма.Моля преброителите да съобщят резултата.
            По точка втора са гласували  690 633 "за", 0 "против" и 0 " въздържали се"
            По точка втора от Дневния ред РОСА, взе единодушно следното
                             РЕШЕНИЕ:
            ПРИЕМА Отчета за дейността на Дрикетора за връзка с инвеститорите през 2008г
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

           
                Председателят :Който е съгласен по точка 3-та от Дневния ред да се приеме Доклада на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.,моля да гласува.
            ПРОВЕЖДА СЕ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ.
            Председателят : Има ли против? – Няма.Моля преброителите да съобщят резултата.
            По точка трета са гласували  690 633 "за", 0 "против" и 0 " въздържали се"
            По точка трета от Дневния ред РОСА, взе единодушно следното
                             РЕШЕНИЕ:
            ПРИЕМА  Доклада на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

            Председателят :Който е съгласен по точка 4-та от Дневния ред да се приеме Одитирания годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.,моля да гласува.
            ПРОВЕЖДА СЕ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ.
            Председателят : Има ли против? – Няма.Моля преброителите да съобщят резултата.
            По точка четвърта са гласували  690 633 "за", 0 "против" и 0 " въздържали се"
            По точка четвърта от Дневния ред РОСА, взе единодушно следното
                             РЕШЕНИЕ:
            ПРИЕМА Одитирания  годишния финансов отчет на Дружеството за 2008
            РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него 
                Председателят : Преминаваме към т. 5-та от Дневния ред на РОСА, а именно- Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.Гласуването ще се проведе поотделно за всяко едно от юридическите лица-членове на Съвета на директорите на Дружеството.
Който е съгласен CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc. – член на Съвета на директорите, представлявано от Стойно Радев Пенев, с ЕГН 6009109061, да бъде освободен от отговорност за дейността му през  2008 г., моля да гласува.
ПРОВЕЖДА СЕ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ.
            Председателят : Има ли против? – Няма. Моля преброителите да дадат резултата.
По точка пета за  освобождаване от отговорност на CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc. – член на Съвета на директорите, представлявано от Стойно Радев Пенев, с ЕГН 6009109061, за дейността му през 2008 г. са гласували  „ за „ 690 633,  „против“- 0,  „въздържали се“ 0
По точка пета от Дневния ред РОСА  взе следното
                             РЕШЕНИЕ:
Общото  събрание освобождава от отговорност за дейността му през 2008 г. CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc. – член на Съвета на директорите, представлявано от Стойно Радев Пенев, с ЕГН 6009109061,
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него
Председателят : Който е съгласен  “СЪНИ СЕНДС”ЕООД– член на Съвета на директорите, представлявано от Станка  Димова Йорданова, с ЕГН  6303129190, да бъде освободен от отговорност за дейността му през 2008 г., моля да гласува.
ПРОВЕЖДА СЕ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ.
            Председателят : Има ли против? – Няма. Моля преброителите да дадат резултата.
По точка пета за освобождаване от отговорност на“СЪНИ СЕНДС” ЕООД- член на Съвета на директорите, представлявано от Станка  Димова Йорданова, с ЕГН  6303129190, за дейността му през 2008 г. са гласумали „за „ 690 633, „против“- 0, „въздържали се“ 0   
По точка пета  от Дневния ред РОСА,  взе следното

                             РЕШЕНИЕ:

Общото  събрание освобождава от отговорност за дейността му през 2008 г. “СЪНИ СЕНДС"ЕООД – член на Съвета на директорите, представлявано от Станка  Димова Йорданова, с ЕГН  6303129190 .      
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

 

Председателят : Който е съгласен “КАСВ” ООД – член на Съвета на директорите, представлявано от Иван Георгиев Иванов, с ЕГН 5502219063, да бъде освободен от отговорност за дейноста му през  2008 г., моля да гласува.
ПРОВЕЖДА СЕ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ.
            Председателят : Има ли против? – Няма. Моля преброителите да дадат резултата.
По точка пета за освобождаване  от отговорност на “КАСВ” ООД – член на Съвета на директорите, представлявано от Иван Георгиев Иванов, с ЕГН 5502219063, за дейността му през 2008 г. са гласували „ за „ 690 633, „против“- 0, „въздържали се“ 0  
По точка пета от Дневния ред РОСА,  взе следното
                             РЕШЕНИЕ:
Общото  събрание освобождава от отговорност за дейността му през 2008 г. “КАСВ” ООД – член на Съвета на директорите, представлявано от Иван Георгиев Иванов, с ЕГН 5502219063,
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

 

Председателят : Преминаваме към обсъждане на т. 6-та от дневния ред:
      Постъпило е предложение на членовете на Съвета на директорите да се определи месечно възнаграждение за 2009г.в размер на :
 За CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc,  представлявано от Стойно Радев Пенев, с ЕГН 6009109061  – 3 средни брутни заплати за Дружеството, За „КАСВ”ООД, гр. София, представлявано от Румен Сталинов Бачев, с ЕГН 6708209061 – 2 средни брутни заплати за Дружеството, заСЪНИ СЕНДС “ ЕООД, гр.София, представлявано от Станка  Димова Йорданова, с ЕГН  6303129190,  –2 средни брутни заплати за Дружеството.Има ли други предложения ?
            Председателят даде думата на  Недялка Цветкова Димитрова, като същата направи следното предложение : Размерът на месечното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството  да бъде  променено както следва :
             За CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc,  представлявано от Стойно Радев Пенев, с ЕГН 6009109061  – 4 средни брутни заплати за Дружеството, За „КАСВ”ООД, гр. София, представлявано от Румен Сталинов Бачев, с ЕГН 6708209061 – 3 средни брутни заплати за Дружеството, заСЪНИ СЕНДС “ ЕООД, гр.София, представлявано от Станка  Димова Йорданова, с ЕГН  6303129190,  –3 средни брутни заплати за Дружеството
Общото събрание констатира, че други предложения относно размера на месечното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството не са постъпили
Председателят: Който е съгласен с първото предложение за размера на възнаграждението на  представителите на членовете на СД, моля да гласува.
     ПРОВЕЖДА СЕ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ.
            Председателят : Моля преброителите да съобщят резултата -  „ за „ са гласували 0, „против „ са гласували 690 633, въздържали се 0
            Председатилят :Първото предложение за размера на възнаграждението на  представителите на членовете на СД не се приема .
            Председателят: Който е съгласен с второто предложение за размера на възнаграждението на  представителите на членовете на СД, моля да гласува.
     ПРОВЕЖДА СЕ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ.
            Председателят : Моля преброителите да съобщят резултата -  „ за „ са гласували 690 633, „против „ са гласували  0, въздържали се 0
     По точка шеста от Дневния ред РОСА,  взе следното
                             РЕШЕНИЕ:
            ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на Съвета на директорите на Дружеството за 2009г., както следва : за CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc, представлявано от Стойно Радев Пенев с
ЕГН 6009109061– 4 средни брутни заплати за дружеството, за „КАСВ”ООД, гр. София, представлявано отРумен Сталинов Бачев, с ЕГН 6708209061 , 3 средни брутни заплати за дружеството, за "СЪНИ СЕНДС"ЕООД-гр.София, представлявано от Станка Димова Йорданова с ЕГН 6303129190  –3 средни брутни заплати за дружеството.
 РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

            Председателят : По т. 7-ма от дневния ред е постъпило  предложение за специализирано одиторско предприятие за финансовата 2009 година да бъде избрана “Бургаска одиторска компания”ООД – гр.Бургас.
РОСА констатира, че не са постъпили други предложения
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
            ПРОВЕЖДА СЕ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ.
            Председателят : Има ли против? – Няма.Моля преброителите да дадат резултата.
            По точка седма са гласували "за" 690 633,  "против" 0 и  "въздържали се" 0
            По точка седма от Дневния ред РОСА,  взе следното
                             РЕШЕНИЕ:
            ИЗБИРА “Бургаска одиторска компания”ООД – гр.Бургас за одитор през финансовата 2009 година.
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

            Председателят : Поради изчерпване на Дневния ред закривам събранието.
            Списъкът на лицата, присъствали на РОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на РОСА, и представлява неразделна част от настоящия протокол.
            Заверените пълномощни на присъствалите на РОСА представители на акционери са приложени към горния списък и настоящия протокол.
            Документите, свързани със свикването и провеждането на РОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.
РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
.....................................................   ............... /   Станка Димова Йорданова /

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
.....................................................   ............. ./   Донка  Димитрова Пенева  /

ПРЕБРОИТЕЛИ : 1...................................   /Недялка  Цветкова Димитрова /

 

                              2....................................  / Мара Георгиева Георгиева   /