гр. Ямбол

 

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА
ДЕЙНОСТТА
ЗА

ІV - ТО ТРИМЕСЕЧИЕ

2 0 0 9  год.

 

 

 

                                                               
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Данни за управителните органи
Акционерно дружество "Ямболен"АД гр. Ямбол със седалище гр. Ямбол и адрес на управление гр. Ямбол, ул."Ямболен" № 35, п.к. 8600, тел. 661366, факс 661352. Дружеството няма клонове.
"Ямболен"АД се управлява от Съвет на директорите,като негови членове са три юридически лица, чрез техните представители-физически лица.

CHIMIMPORT  INVESRMENT  AND FERTILAIZER Inc. със седалище Роунд таун, Тортола, Британски Вирджински острови и адрес на управление в България, гр.София, ул.”Леге” № 10, притежател на 690565бр. акции-56,50% от капитала на дрежеството.
представител:
Стойно Радев Пенев
Председател на СД
ЕГН 6009109061
образование:висше
Дом.адрес:гр.София
кв."Красна поляна"
ул."Бръшлян"№4 ап.18

 “Съни Сендс” ЕООД -гр.София
Регистрирано с решение №1/30,05,2007г/. и решение №2/14.06.2007г. на СГС, по ф.д. №7762/2007г., ЕИК 2107077629 , със седалище и адрес на управление: гр.София,  община "Столична", район "Оборище", ул."Цар Симеон" №15,
представител:
Станка Димова Йорданова –
Зам.председател на СД и Изпълнителен директор
ЕГН 6303129190
образование: висше
Дом. адрес: гр. Ямбол, ул. “Ст. планина” 12, вх. 5, В, ап. 69.

“КАСВ” ООД, регистрирано по ф.д.№12806/2000г. на СГС, ЕИК 130419336, със седалище и адрес на управление гр.София, община Подуяне, ж.к. “Хаджи Димитър” 116, вх.”Г”, ап.76,
представител:
Румен Сталинов Бачев
Независим член на СД /чл.116А от ЗППЦК/
ЕГН 6708209061
образование: висше
Дом. адрес: гр. Ямбол, к-с. “Зорница”,  бл.6, вх.3 ап. 132
С Протокол №145/ 10.02.2009г. на СД на дружеството, на основание нотариално заверено пълномощно  , регистрационен №3638 на Нотариалната камара , е прието решение за освобождаване на Иван Георгиев Иванов, като представител на юридическото лице  "КАСВ"ООД и на същото основание възлага на Румен Сталинов Бачев да представлява "КАСВ"ООД като независим член в СД на "Яболен"АД.

1.2.  Банкови сметки – “Ямболен” АД


№ 

Банкова с/ка

Банка

Адрес

Вид валута

Вид с/ка

1

BG49IABG70941000030400

I.A.BANK

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

2

BG38IABG70941000030404

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

3

BG93IABG70941100030400

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Щ.Д.

Разпл.

4

BG09IABG70941400030408

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

ЕВРО

Разпл.

5

BG30IABG70941300030402

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

шв.фр.

Разпл.

6

BG11IABG70941000030405

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

7

BG77IABG70949000030400

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева.

Разпл.

8

BG81IABG70941000030406

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

9

BG36IABG70941400030407

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

евро

Разпл.

10

BG50IABG70949000030401

 

Ямбол-ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

11

BG47BUIB78991011181704

  Си Банк

Ямбол

Лева

Разпл.

12

BG03UNBG76301077019510

Булбанк

Сливен

Лева

Разпл.

      13 BG44BPBI79341083460101 Юробанк И Еф Джи-Ямбол  лева разпл.                                                                                                     

        14  BG66DEMI92401033332222 Търговска банка       Ямбол-.ул."Търговска "№34                      лева      Разпл.

1БУРГАСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ – ООД
гр.Бургас ул. "Сердика"№26
Дан.№102 129 8138   ЕИК:102 206 434 Ю
с представител  Георги  Петров Дочев-управител
1.4. инж.СТАНКА ДИМОВА ЙОРДАНОВА –Изпълнителен директор
ЕГН 6303129190
НЕДЯЛКА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА-ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
ЕГН 5203258612
 2. Основна информация
2.1.      Приходи от продажби                   1188 хил. лв.
            Други приходи                                 322 хил.лв.
Разходи за дейността                     1508 хил. лв.
Финансови разходи                         394хил.лв.
            Загуба за IV-то тр. 2009 год.-      - 392 хил. лв.
            Сума на активите                         13361 хил. лв.
            Акционерен капитал                                1222 хил. лв.
            Брой акции                              1222299 бр.
            Основните промени през отчетния период са свързани с промените в МСС, в сила от 01.01.2009.
Досегашния отчет за приходите и разходите се заменя с отчет за всеобхватния доход, който се състои от печалбата или загубата за периода, както и всички останали приходи и разходи за периода, които се отнасят за сметка на някои от елементите на капитала.
 В съответствие с предоставената  от МСС1 възможност, ръководството на дружеството е приело формат на отчет за всеобхватния доход, който се изготвя в един отчет.
3.1. “Ямболен” АД, гр. Ямбол
Регистрация: Дружеството е регистрирано в ТР със съдебно решение № 1002/18.10.1991 г .по ФД 1122/91 по описа на ЯОС.
Булстат  838169382
Данъчен № 1280000031.
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ЯМБОЛЕН” АД,
СЪС СЕДАЛИЩЕ :
БЪЛГАРИЯ
ГР. ЯМБОЛ
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
гр. Ямбол
ул. ”Ямболен”  № 35
пощ. код 8600
тел. 046/66-13-66
факс: 046/66-13-52
E-mail: yambolen@abv.bg ; WEB www.jambolen.com
3.3. Предмета на дейност на дружеството е производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна и , машиностроене, вътрешна и външно търговска дейност.

 1. Основни клиенти на вътрешния пазар са:

. “ХЕС”АД - Ямбол ; "Екопласт 2002"-Ямбол; "Континвест"- София
; "Палфингер"  -Червен бряг,"Приматекс"-Ямбол

3.5. Обем, структура и динамика на дълготрайните материални активи в хил.лв.
   първ.с-ст       набр.изхаб.  балансова с-ст
- Земя                                                 5421                 -                       5421
- Сгради                                   6518               2199                   4319
- Съоръжения                           2411               1136                   1275
- Машини и оборудване           3444               2661                      783
- Трансп.с-ва                             137                 135                        2
- Други ДМА                             681                 106                   575
- Разходи за придоб.ДМА          295                                           295    


              Всичко:                    18907               6237                            12670

4.1Общия размер на приходите от продажби е  1188хил.лв. от които:
-519хил.лв. са от продажба на изработени съоръжения и резервни части от РМЗ при “Ямболен” АД; -76хил. лв. са от  ХК “Ямболен”, в местност "Бакаджик"., край гр.Ямбол. ;-127хил.лв. от извършени услуги на клиенти; -53хил. лв.са от продажба на материали от склад ;179хил.лв.от наеми на ДМА , пречистване на води-151хил.лв.,  консумативи-66х.лв.балиране на отпадно влакно-17хил.лв.
-Други доходи - 322х.лв.в т.ч.

 1. осчетоводено е придобиването на собственост върху терен от 12045кв.м.на стойност от 125 хил.лв., при обстоятелствена проверка. На основание давностно владение на недвижим имот е заприходен терен от  4430кв.м. за 46х.лв.

4.2. Задължения по търговски заем са в размер на 12466хил. лв.
от които към"Бент Ойл"-6415хил.лв и към "Химимпорт"-6051х.лв.
5.Други оповестявания:
Съдебни дела:
5.1Търговски дела
    "Орбел"АД-гр.Гоце Делчев-т.д.№192/2007г. по описа на ОС-Благоевград, за сумата от 12242.24лв. главница и дължимата законна лихва от момента на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата. Към 31.12.2008г.решение на ОС- Благоевград, с което "Орбел " е осъден да заплати на "Ямболен"АД сумата от 12242,12лв.-главница , ведно със законната лихва върху нея, считано от 01.10.2007г. до окончателното и изплащане и направените по делото разноски в размер на 1210лв. Решението е обжалвано  от "Орбел" АД пред Апелативен съд- София и към 31.12.2008г. е висящо на втора инстанция- възможен изход- потвърждаване на първоинстанционното решение в полза на "Ямболен"АД.
     "Раф трейдинг"ООД гр. Варна - т.д.№3101/02 по описа на РС-Варна,влязло в сила съдебно решение и издаден изпълнителен лист на "Ямболен"АД срещу "Раф трейдинг" за сумата от 2035.02 лв. главница, 349.26 лв. законна лихва за периода 05.09.02г.-31.12.03г. и 241.10 лв. разноски. Образувано изпълнително производство и е пристъпено към принудително изпълнение срещу длъжника, изразяващо се в опис на имущество и налагане на запор върху банковите сметки. Поискана е справка от ТДД-Варна за собствените  на дружеството имоти и МПС, срещу които  да бъде насочено принудително изпълнение.
Наложен е запор на банковите сметки на длъжника.Към момента длъжника е с неизвестен адрес.
  -"Хемтекс"ООД-Пловдив-предявена е искова молба  и е заведено търговско дело №2224/2006 по описа на РС-Пловдив за сумата от 8906.60лв. главница и дължимата законна лихва от момента на предявяване на иска  до окончателното изплащане на сумата.Влязло в сила съдебно решение  №11/31.01.2007г. и е издаден изп.лист в полза на "Ямболен "АД за 8906.60лв. главница, законна лихва за периода 11.07.2006 до окончателното изплащане на главницата и 807лв.разноски.
Образувано изпълнително производство по изп.дело №504/2007г. по описа на ЧСИ №757 с район на действие района на ОС-Пловдив и е пристъпено към принудително изпълнение  срещу длъжника, изразяващо се в опис на имущество и налагане на запор върху банковите сметки.
   "В и К"-Ямбол-И.Д..№609/2007 по описа на ЯОС- цена на иска 16159.80лв. и И.Д.№203/2006г- по описа на ЯОС-цена на иска 58122.76лв. Претенцията е уважена изцяло.Делата са приключили със съдебна спогодба за разсрочено плащане на дължимата сума.През 2008г. са извършени плащания в размер на 30296лв.През 2009г. е извършено плащане в размер на 64000лв.. и е постигнато споразумение за разсрочено плащане на остатъка от дължимата сума в размер на 12х.лв.
Административни дела
   1,.Адм.д.№918/02 по описа на ЯОС. Към 31.12.04г. производството  е пред Върховен административен съд по жалба на РУСО-Ямбол за сума в размер на 10633.50лв., изплатена изцяло от "Ямболен"АД, чака решение от ВАС, възможен изход- в полза на "Ямболен"АД.
   6.3. Сделките между свързани лица отговарят на условията на обичайни сделки.
7,6   Оповестяване на счетоводната политика за IV-то тримесечие на 2009год.
  8. Основен капитал 1222299 лв., разпределен в 1222299 поименни акции с право на глас , в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 лв. всяка – деноминиран
Акциите на "Ямболен" АД са безналични, непривилегировани, с право на един гласОбщото събрание на акционерите с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите.Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.
Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Членове на СД са три юридически лица, чрез техни представители .
В "Ямболен" АД няма акционери - физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание на  акционерите.
Дружеството не е ограничено със срок.
Към  настоящия  момент  не  е  извършвано  преобразуване  на “Ямболен” АД.        
Акциите на “Ямболен” АД са допуснати до търговия на Свободен пазар на Българска фондова борса – София АД на 10.12.1997г.
На 08.08.2002 г. е сключен договор с “БФБ София” АД да поддържа на Неофициален пазар, сегмент от “Неофициален пазар на акции” емисията акции на “Ямболен” АД в размер на 1 222 299 бр.
Не са ни известни споразумения за упражняване право на глас по акциите.
Дивиденти не са плащани.             
   8.1Инвестициите в асоциирани предприятия са:
   БК "Ямболгаз" - гр. Ямбол            – 50 хил.лв.
   "Проф.и рехаб." - гр. София          –   1 хил. лв
Допълнителна информация може да бъде получена:
гр. Ямбол
ул. ”Ямболен”  № 35
пощ. код 8600
тел. 046/66-13-66
факс: 046/66-13-52
E-mail: yambolen@abv.bg
WEB www.jambolen.com

Недялка димитрова-гл.счетоводител 

за контакти: тел. 046/66 13 66, всеки работен ден от 9ч. до 15ч.

 

Гл.счетоводител:                                           Изп.Директор:
            /Н.Димитрова/                                                           /инж.Ст.Йорданова/

 

Финансов отчет

 

 

                                                                                             
                                                                                               
С П Р А В К А
за оповестяване счетоводната политика
за IV -то  тримесечие на 2009 год.

 

Описание на значителните счетоводни политики

“Ямболен” АД през IV то тримесечие на 2009 год. следва същата счетоводна политика и методи на изчисления при междинните финансови отчети, както при последните годишни финансови отчети.
Досегашния отчет за приходите и разходите се заменя с отчет за всеобхватния доход, който се състои от печалбата или загубата за периода, както и всички останали приходи и разходи за периода, които се отнасят за сметка на някои от елементите на капитала.
 В съответствие с предоставената  от МСС1 възможност, ръководството на дружеството е приело формат на отчет за всеобхватния доход, който се изготвя в един отчет.

            ДМА
Оценката при първоначално признаване на  ДМА е по цена на придобиване, включваща покупната им цена и всички разходи до въвеждането им в експлоатация и са намалени с начислената амортизация.
Извършените преоценки, съгласно действащото до момента  законодателство няма да бъдат коригирани и ще останат в преоценъчния резерв до изписване на активите.
За оценка след първоначалното признаване се прилага препоръчителния подход  на МСС16-цена на придобиване минус амортизации и загуби от обезценки.. Стойностен праг на същественост е  500 лв.
При последваща оценка на земята е приет Допустимия алтернативен подход на МСС 16,т.е. след първоначалното признаване за актив той трябва да се отчита по преоценена стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на преоценката без всички последвали натрупани амортизации, както и последвалите натрупани загуби от обезценки.
Прилага се линейния метод на амортизация.Не се начислява амортизация на земите.
Не е правена обезценка на имоти, машини, съоръжения и други.
Балансовата стойност на активите  е в размер на 13361х.лв.
            Материални запаси
Материалните запаси са в размер на   441хил.лв.
Материалите се отчитат по доставна стойност и отписването им става    по средно претеглена стойност.
Не е правена преоценка на материални запаси.
Продукцията се оценява текущо по себестойност, която се формира на база на основните производствени разходи. Не се включват общозаводски и финансови разходи.
Стоките се отчитат по доставна стойност. Не се включват в стойността на стоката складовите разходи и тези в търговските обекти, свързани с реализацията им и административните разходи.

 

            Вземания
Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номиналната стойност на лева, а тези в чуждестранна валута - по обменен курс, като се използва  централния курс на БНБ за деня на възникване.
Паричните средства в национална валута  се оценяват при придобиването им по номинална стойност в лева. За парите в чуждестранна валута е формирана левова равностойност, като е използван обменен курс - централният курс на БНБ за деня на получаване /от клиенти по сделки/ и курс продава на финансовата институция /при покупки с левове/
            Отписването на средствата е по номинална стойност на лева. За чуждестранните валути се прилага обменният курс на централната банка за деня.
Дружеството няма утвърден касов лимит.
            Задължения към доставчици и клиенти
Значимите по стойност задължения са към: ВиК-гр.Ямбол-12 хил.лв.,
"Интерпетролиум"-341х.лв.
      Разходите за обичайна дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите.
     Финансовите разходи се признават в съответствие с принципа за текущо начисляване.
База за разпределение  на преките разходи :
Преките разходи  се разпределят  на база  произведени количества  продукция за съответния период. Разходите от спомагателна дейност се разпределят  конкретно  за извършените услуги  на спомагателните звена.
Разходите за опазване на околната среда са в размер на 45х.лв.

 

 Гл.сетоводител:                                                      Изп.Директор:
            /Н.Димитрова/                                                  /инж.Ст. Йорданова/

 

Междинен Отчет

Декларация

 

Вътрешна информация съгласно Приложение № 9 към Наредба №2
. За емитента
По т. 1.1; 1.2; 1.4; 1.10; 1.12; 1.15; 1.16; 1.17; 1.19; 1.25; 1.27; 1.30; 1.31 за IV-то тримесечие на 2009 год. информацията е в “Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2009 год”.
т.1.3. Няма промени в Устава на дружеството.
т.1.4. Няма решение за преобразуване на дружеството.
т.1.5. Не е открито производство по ликвидация.
т.1.6. Не е открито производство по несъстоятелност.
т.1.7. Лицата, които представляват и управляват публичното дружество не отговарят на условията визирани в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а са овластени за извършване на подробно изброените в същия член правни сделки.
т.1.8. Няма договор за съвместно предприятие.

т.1.11. Няма печалба.

            т.1.12. Загуба в размер на 392х.лв.

          т1.13. Няма обстоятелства от извънреден характер.
т.1.18. Поради ниският коефициент за ликвидност се взеха мерки за финансово подпомагане.
т.1.20. Не са водени преговори
т.1.21. Не са сключени договори, които не са във връзка с обичайната дейност.
        Към 30.09.2009г CHIMIMPORT INVESTMENT AND  FERTILAIZER Inc. е собстеник на 690565 бр.акции-56.50% -седалище Роундтаун, Тортола, Британски Вирджински острови и адрес на управление в България, гр.София 1000, ул.”Леге” № 10 ет.1. Регистрирана на територията на Британските Вирджински острови съгласно декрет № 8 от 1984г. на международните бизнес компании под регистрационен № 30969 от 13.06.1990 г. Булстат 30969.
Представлява се от Стойно Радев Пенев- Директор
ЕГН 6009109061
Към 30.09.2009г. "СЪНИ СЕНДС БИЙЧ'"АД-гр.София е собственик на 415590 бр. акции-34%.- вписано под ЕИК 175448787 по описа на търговския регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление-гр.София, община "столична", район "Лозенец", ул."Кричим"№1 ет.2 офис 7
Представлява се от Стойно Радев Пенев-Изп.Директор
ЕГн 6009109061
т.1.24. Не са въведени в производство нови продукти.
т.1.26  Доклад за дейността през IV -то- тримесечие на 2009г.

Гл.счетоводител:                          Изп.Директор:
         /Н.Димитрова/                                  /инж.Ст.Йорданова/                                                                                     

                                                                                     

                                                                                                                               
                                                                                                                               
   МЕЖДИНЕИ ДОКЛАД
за дейността на "Ямболен"АД  
за  тримесечието , завършващо на 31.12.2009г
.

I.РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1.ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ

Основния акцент на ръководството на "Ямболен"АД, през отчетния период се съсредоточи върху дейността на РМЗ за осигуряване на  допълнителни поръчки и натоварване на мощностите му. В тази насока изводите ,които ръководството направи бяха насочени към подобряване на оперативното управление по отношение на кооперираните доставки ,спазване на изискванията на технологичната и конструктивна документация, пълно натоварване на технологичното оборудване , на ръководния и изпълнителски персонал за изпълнението на договорените срокове за експедиция.
През м. юни   се сключи договор между "Ямболен"АД и "Витенда "АД за изработка, доставка и монтаж  на оборудване за ферма в с.Веселиново   на стойност 264х.лв.За отчетния период е изработено ,доставено и монтирано оборудване на стойност 251х.лв.
За "Ен Би Ей Стийл"ООД-София   са извършени услуги на стойност 50х.лв.
По представена конструктивна документация от "Континвест"ООД -гр.София, бяха изработени два реакторни съда, два изпарителя , две вани,, съд за сярна киселина- с обем 96 куб.м., разширителен съд, съд за масло с обем 1,2куб.м., колектор, въздуховод и други. металообработващи услуги.
За "Елопар"ЕООД-гр.Казанлък,  бяха изработени куки и кошчета за 13х.лв.
 За "Екопласт 2000" , бяха шлайфани 556бр. ножове  за 6х.лв., изработени кухи валове и рязане на различни видове тръби.За отпадните им води  въведохме в експлоатация съоръжения и нова методика за пречистването им, така ,че  да отговарят на нормите  за заустване  съгласно притежаваното от "Ямболен"АД комплексно разрешително. Приходите от пречистване на водите са в размер на 86х.лв.
Приходите от пречистване на водите на "Приматекс"ООд-гр.Ямбол са в размер на 63х.лв.
Ползотворно е сътрудничеството ни с  фирма "Палфингер"-с.Тенево  ,за нуждите на които изработваме различни видове разтвори.Приходите са в размер на 41х.лв.
За временно и възмездно ползване са  предоставени активи , собственост на дружеството,като приходът от тях за периода е в размер на  179х.лв.

 

2.ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
            Приходи от продажби                   1188 хил. лв.
            Други приходи                                 322хил.лв.
Разходи за дейността                     1508хил. лв.
Финансови разходи                         394хил.лв.
            Загуба за IV-то тр. 2009 год.           392хил. лв.
            Сума на активите                         13361 хил. лв.
            Акционерен капитал                                1222 хил. лв.
            Брой акции                              1222299 бр.
            Дивиденти – не изплащани

            Към 31.12.2009г. дружеството е разполагало с:
1.Нетекущи  активи по балансова стойност                      12721х.лв.
2 Текущи активи                                                                       640х.лв.
              в т.ч. материални запаси                            441 х.лв.
                        вземания                                            180 х.лв.
                        парични средства                                19 х.лв.
3.Собствен капитал                                                                  103.х.лв.
5.Текущи пасиви                                                                   13258х.лв.
           
През анализирания период общия капиталов ресурс възлиза на13361х.лв.. От тях  103х.лв. е собствен капитал и13258х.лв. е привлечен капитал./в т.ч.търговски заеми- 12466 х.лв., текущи задължения -792х.лв./
През анализирания период  реализираните  приходи   са  в размер на 1510х.лв.,което в сравнение с базисния период /1934х.лв./е с 424х.лв.по-малко ,или 21,92%.
Заприходен е терен от 12045кв.м. на стойност от 125 хил.лв., в резултат на обстоятелствена проверка.На основание давностно владение на недвижим имот е заприходен терен от 4430кв.м. за 46х.лв.
Разходите през анализирания период са в размер на 1902х.лв. или с  738х.лв. по-малко в сравнение с базисния период/ 2640х.лв./, или 27,95 %.
Финансовия  резултат за периода е загуба в размер на - 392х.лв.
През анализирания период са отчетени постъпления от парични средства в
размер на  2289.лв. в т.ч.от основна дейност-1663 ; от инвестиционна деност-185х.лв.от финансова дейност-441х.лв.
            Плащанията са в размер на 2365 х.лв. от които- задължения към доставчици-
1048 х.лв.;към персонала , социални и здравни осигуровки-562х.лв.; 
ДДС-126х.лв.;.други плащания-18х.лв.;погасени заеми-200х.лв. лихви по заем-393х.лв; закупени ДМА-18х.лв.

 

3.ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ ЗА 2009г.
            Основните рискове , които могат съществено да повлияят на дейността  на дружеството са свързани с конюнктурата на пазара  с хидравлични  елементи и метални конструкции,  тъй като съществена част от приходите са  от РМЗ към "Ямболен"АД.
Можем да посочим  и факта, че производителите на ПЕТ изделия започнаха използването на рециклиран гранулат  и поръчките със свеж гранулат значително намаляват, което влияе негативно на пълното натоварване на инсталацията за  кристализиране на ПЕТ-гранули.
Значителна част от приходите са свързани с производствената дейност  на"Екопласт-2000" ;"Континвест"ООД;"Приматекс" ООД  на които в "Пречиствателна станция" към "Ямболен"АД се пречистват промишлени води по определени показатели,след което  отработените  води посредством канализационната мрежа  на дружеството се заустват в р.Тутджа.

II.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА БАЛАНСА.
След датата на съставяне на Баланса на  "Ямболен"АД, т.е. 31.12.2009г  , не са настъпили съществени събития  със значителна важност, които трябва да намерят своето отражение в междинния отчет за четвъртото тримесечие на 2009г.

III.БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Приоритетни задачи в дейността на ръководството на "Ямболен"АД са следните:
-снижаване на енергийните разходи;
-строго спазване на условията,  заложени в комплексното разрешително за заустване в р.Тунджа;
-ремонт и поддържане на инжинерната инфраструктура, сградите и подземните комуникации;
-постепенно обновяване на машинния парк в РМЗ с цел повишаване на производителността и намаляване на себестойността на продукцията.
-установяване на бизнес контакти  с западни фирми за изпълнение на поръчки за машиностроителни изделия и конструкции.
-повишаване на квалификацията и стимулиране на творческата инициатива на персонала, осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда
-По отношение на „Хотелски комплекс“ на „Ямболен“АД, за да има положителни финансови показатели е  необходимо максимано натоварване на хотелската и ресторнтската база и  ползването на туроператорски услуги.  Насочване на организирани групи с по-дълъг период на пребиваване, както и провеждането на семинари, срещи, лекции и др.
Сключени са договори  за възмездно и временно ползване на  ДМА, собственост на "Ямболен"АД срещу определена наемна  цена.

 

IV.ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ.
През четвъртото  тримесечие на 2009г.  в "Ямболен"АД  не са извършени важни научни изследвания и разработки.

V.ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.187/д/ и чл.247 от ТЗ

          “Ямболен" АД е акционерно дружество със 100% частна собственост.
Към 31.12.2009г..структурата на капитала на дружеството е следната:
 1.Акции придобити от
юридически лица                                          1136383бр.                             92.97%

 2.Акции придобити от
 физически лица                                                85916бр.                               7.03%
ОБЩО:                                                          1222299бр.                              100%
          Акциите на “Ямболен” АД . поименни акции с право на един глас, всяка с номинална стойност по 1 лв., безналични, непривилегировани , с право на едни глас в Общото събрание  на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.
          В “Ямболен” АД няма акционери – физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в Общото събрание на акционерите.
През изминалото тримесечие няма промени в размера на основния капитал.
Общият брой акционерите възлиза на 3412броя, от които 12 броя юридически лица и 3400 бр. физически лица.
            Физическите лица притежават 85916 броя акции или 7.03% от капитала на дружеството. Юридическите лица притежават 1136383 броя акции или 92.97% от капитала. Юридическите лица, притежаващи повече от 5% от акциите на "Ямболен"АД са:" CHIMIMPORT INVESTMENT AND  FERTILAIZER "Inc. ,собстеник на 690565 бр.акции-56.50%
. "СЪНИ СЕНДС БИЙЧ"-гр.София е собственик на 415590 бр. акции-34%.

.Дивиденти не са изплащани.
Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.
            Общото събрание взема решения по следните въпроси:

 1. Изменя и допълва устава на дружеството.
 2. Увеличава и намалява капитала.
 3. Взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството.
 4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
 5. Избира и освобождава одиторите на дружеството.
 6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от одиторите.
 7. Определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството.
 8. Решава въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава на дружеството.

            Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или представени от свои представители.Упълномощаването става писмено.Акционерите-юридически лица  се представляват в Общото събрание от техните представителни  органи, или от специално упълномощени за събранието лица.
На 29.05,2009г. бе проведено редовното  Общо събрание на акционерите на "Ямболен"АД на което бе приет одитирания финансов отчет за 2008г.; бе избан одитор за 2009г.-БОК с управител-Георги Дочев; бяха освободени от отговорност за дейността си през 2008г. членовете на СД; бе определен размера на възнаграждението им за 2009г
Съветът на директорите на “Ямболен” АД  се състои от следните юридически лица чрез техните представители:
1. “Химимпорт инвестмънт енд фертилайзер” – Британски Вирджински острови – с  представител инж. Стойно Радев Пенев-Председател на СД

 1.  "Съни Сендс"ЕООД- гр.София  - с представител  инж.Станка Димова Йорданова –зам. председател на СД и Изпълнителен директор.
 2. “КАСВ” ООД гр.София –  с  представител инж. Румен Сталинов Бачев -член на СД

С Протокол №145/ 10.02.2009г. на СД на дружеството, на основание нотариално заверено пълномощно  , регистрационен №3638 на Нотариалната камара , е прието решение за освобождаване на Иван Георгиев Иванов, като представител на юридическото лице  "КАСВ"ООД и на същото основание възлага на Румен Сталинов Бачев да представлява "КАСВ"ООД като независим член в СД на "Яболен"АД.
През отчетния период СД е провел двадесет  и пет заседания на които са взети решения относно: отписване от баланса на дружеството на вземания и задължения с изтекъл давностен срок; сключване на договори за  предоставяне за временно и възмездно ползване на активи , собственост на дружеството;;смяна на представителя на "КАСВ"ООД за което КФН и БФБ са уведомени; приемане на финансовия отчет за 2008г. и представянето му за проверка и заверка на БОК.;вземане на решение за преминаване на четири часов работен ден за периода 01,05,2009г.-31,07,2009г поради намаляване обема на работа; решение за продажба на недвижим имот, собственост  на дружеството; сключване на договор за изработка  на оборудване за ферма  ;
            Дружеството се представлява от инж.Станка Димова Йорданова.-Изпълнителен директор и Зам. председател на СД.
            Дружеството не е прекратено, обявено в ликвидация или заличено и не се намира в производство по обявяване в ликвидация.
 Размера на възнагражденията изплатени на членовете на СД за отчетния период е 31х.лв.
             
VI НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.
    "Ямболен"АД    няма клонове.

VII.ФИНАНСИРАНЕ И ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ
Общият размер на задължението на "Ямболен"АД към  "Бент Ойл" по договор за встъпване в дълг, възлиза на 6415х.лв.
            Задълженията  на "Ямболен"АД към "Химимпорт инвестмънт  енд фертилайзер" по паричен заем са в размер на  6051 х.лв. Заемът е безлихвен съгласно анекс от 21.02.2007г.
Одиторите на “Ямболен” АД са избрани от Общото събрание на акционерите. За 2008г. Общото събрание е избрало “Бургаска одиторска компания” ООД гр.Бургас. Съгласно сключения договор между “Ямболен” АД и “БОК” ООД са уточнени задълженията и отговорностите на всяка една от страните за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г. Обхватът на проверката е посочен в Програма за проверка на годишния отчет. Срокът на извършване на проверката и заверката е определен в съответствие с чл.38 от Закона за счетоводството и чл.9 от Закона за независимия финансов одит. Възнаграждението на одиторската фирма се определя на основание ПМС № 204/14.08.96г., които за 2009г. са в размер на 5х.лв.
Междинният  финансов отчет е публикуван на интернет страницата на "Ямболен"АД-  www.jambolen.com.

 

Изп.Директор:
/инж.Ст.Йорданова/