ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на "Ямболен"АД   за 2009г.

I.РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1.ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ
Основния акцент на ръководството на "Ямболен"АД, през отчетния период се съсредоточи върху дейността на РМЗ за осигуряване на  допълнителни поръчки и натоварване на мощностите му. В тази насока изводите ,които ръководството направи бяха насочени към подобряване на оперативното управление по отношение на кооперираните доставки ,спазване на изискванията на технологичната и конструктивна документация, пълно натоварване на технологичното оборудване , на ръководния и изпълнителски персонал за изпълнението на договорените срокове за експедиция.
През м. юни   се сключи договор между "Ямболен"АД и "Витенда "АД за изработка, доставка и монтаж  на оборудване за ферма в с.Веселиново   на стойност 264х.лв.За отчетния период е изработено ,доставено и монтирано оборудване на стойност 251х.лв.
За "Ен Би Ей Стийл"ООД-София   са извършени услуги на стойност 50х.лв.
По представена конструктивна документация от "Континвест"ООД -гр.София, бяха изработени два реакторни съда, два изпарителя , две вани,, съд за сярна киселина- с обем 96 куб.м., разширителен съд, съд за масло с обем 1,2куб.м., колектор, въздуховод и други. металообработващи услуги.
За "Елопар"ЕООД-гр.Казанлък,  бяха изработени куки и кошчета за 13х.лв.
За "Екопласт файбър"АД , бяха шлайфани 556бр. ножове  за 6х.лв., изработени кухи валове и рязане на различни видове тръби.За отпадните им води  въведохме в експлоатация съоръжения и нова методика за пречистването им, така ,че  да отговарят на нормите  за заустване  съгласно притежаваното от "Ямболен"АД комплексно разрешително. Приходите от пречистване на водите са в размер на 86х.лв.
Приходите от пречистване на водите на "Приматекс"ООд-гр.Ямбол са в размер на 63х.лв.
Ползотворно е сътрудничеството ни с  фирма "Палфингер"-с.Тенево  ,за нуждите на които изработваме различни видове разтвори.Приходите са в размер на 41х.лв.
За временно и възмездно ползване са  предоставени активи , собственост на дружеството,като приходът от тях за периода е в размер на  179х.лв.

2.ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

            Приходи от  дейност            та                            1886 хил. лв.
Разходи за дейността                                2058 хил. лв.
Загуба за  2009 год.                                   -172 хил. лв.
Сума на активите                                   13233 хил. лв.
Акционерен капитал                                           1222 хил. лв.
Брой акции                                         1222299 бр.
Дивиденти – не изплащани
            Към 31.12.2009г. дружеството е разполагало с:
1.Дълготрайни  активи по балансова стойност            12721 х.лв.
2 Краткотрайни активи                                                        512 х.лв.
в т.ч. материални запаси                            425 х.лв.
вземания                                              54 х.лв.
парични средства                                33 х.лв.
3.Собствен капитал                                                              323.х.лв.
5.Текущи пасиви                                                               12910 х.лв.

През анализирания период общия капиталов ресурс възлиза на 13233х.лв.. От тях  323х.лв. е собствен капитал и 12910х.лв. е привлечен капитал./в т.ч.търговски заеми- 12476х.лв., текущи задължения -434х.лв./
Реализираните  приходи  са  в размер на 1886х.лв.,което в сравнение с базисния период /2325х.лв./е с 439 х.лв. по-малко ,или  18.88%.
Разходите  са в размер на 2058х.лв. /в т.ч. 513х.лв. лихви по заем за встъпване в дълг през 2007г.,финансови разходи-5х.лв./,  или с 1019х.лв. по-малко в сравнение с базисния период/3077х.лв./, или 33.12%.
Финансовия  резултат за периода е загуба в размер на -172х.лв., или в сравнение с базисния период /-706 х.лв./с 534 х.лв. по-малко, или с 75,64% по малко.
Отчетени са постъпления от парични средства в размер на 2423 х.лв.,
разпределени както следва:
-от основна дейност            1787 х.лв., или  73.75%
-от инвестиционна дейност  185 х.лв.,или     7.63%
-от финансова дейност          451 х.лв., или  18.62%
Плащанията са в размер на 2485х.лв. в т.ч.:
-за основна дейност             1754 х.лв. , или  70.58%
-за инвестиционна дейност     18 х.лв,  или     0.73%
-за финансова дейност           713 х.лв., или   28.69%

3.ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ ЗА 2009г.
Основните рискове , които могат съществено да повлияят на дейността  на дружеството са свързани с конюнктурата на пазара  с хидравлични  елементи и метални конструкции,  тъй като това е  в основата на производствената дейност на РМЗ към "Ямболен"АД.
Значителна част от приходите са свързани с производствената дейност  на"Екопласт файбър"  "Континвест"ООД; "Приматекс" ООД  на които в "Пречиствателна станция" към "Ямболен"АД се пречистват промишлени води по определени показатели,след което  отработените  води посредством канализационната мрежа  на дружеството се заустват в р.Тунджа.

II.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА БАЛАНСА.
След датата на съставяне на Баланса на  "Ямболен"АД, т.е. 31.12.2009г  , не са настъпили съществени събития  със значителна важност, които трябва да намерят своето отражение в годишния отчет за 2009г.

 

III.БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Приоритетни задачи в дейността на ръководството на "Ямболен"АД са следните:
-снижаване на енергийните разходи;
-строго спазване на условията,  заложени в комплексното разрешително за заустване в р.Тунджа;
-ремонт и поддържане на инжинерната инфраструктура, сградите и подземните комуникации;
-постепенно обновяване на машинния парк в РМЗ с цел повишаване на производителността и намаляване на себестойността на продукцията.
-установяване на бизнес контакти  с западни фирми за изпълнение на поръчки за машиностроителни изделия и конструкции.
-повишаване на квалификацията и стимулиране на творческата инициатива на персонала, осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда
-По отношение на „Хотелски комплекс“ на „Ямболен“АД, за да има положителни финансови показатели е  необходимо максимано натоварване на хотелската и ресторнтската база и  ползването на туроператорски услуги.  Насочване на организирани групи с по-дълъг период на пребиваване, както и провеждането на семинари, срещи, лекции и др.

IV.ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ.
През 2009г.  в "Ямболен"АД  не са извършени важни научни изследвания и разработки.
Участваме в екологичен проект за изпускането на вредни емисии в атмосферата, касаещ  газифицирането на котли БКМ-35.През ноември бе открита операторска сметка на инсталация "Ямболен" в Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването ,предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове.

V.ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.187/д/ и чл.247 от ТЗ

          “Ямболен" АД е акционерно дружество със 100% частна собственост.
Към 31.12.2009г..структурата на капитала на дружеството е следната: 1.Акции придобити от юридически лица           1137077бр.                       93.03% 2.Акции придобити от  физически лица            85222бр.                     6,97%
ОБЩО:                                                             1222299бр.                           100%
Акциите на “Ямболен” АД . поименни акции с право на един глас, всяка с номинална стойност по 1 лв., безналични, непривилегировани , с право на едни глас в Общото събрание  на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.
В “Ямболен” АД няма акционери – физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в Общото събрание на акционерите.
През изминалата година няма промени в размера на основния капитал.
Общият брой акционерите възлиза на 3411броя, от които 12 броя юридически лица и 3399 бр. физически лица.
Физическите лица притежават 85222 броя акции или 6.97% от капитала на дружеството. Юридическите лица притежават 1137077 броя акции или 93.03% от капитала. Юридическите лица, притежаващи повече от 5% от акциите на "Ямболен"АД са:" CHIMIMPORT INVESTMENT AND  FERTILAIZER "Inc. ,собстеник на 690565 бр.акции-56.50%
. "СЪНИ СЕНДС БИЙЧ-гр.София е собственик на 415590 бр. акции-34%.
.Дивиденти не са изплащани.
Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.
Общото събрание взема решения по следните въпроси:

            Акционерите- юридически лица се представляват от законните си представители, упълномощени с нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА. Акционерите, физически лица могат да участват в ОСА лично , или чрез упълномощени с нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА лица.     На 29.05.2009г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на което се взеха решения за:
-приемане на финансовия отчет  и отчета за управление на "Ямболен"АД за 2008г.,, -приемане на доклада на "Бургаска одиторска компания " за извършената проверка на финансовия отчет за 2008г.,
-избор на "Бургаска одиторска компания"за одитор през2009г.
Съветът на директорите на “Ямболен” АД се състои от 3-ма членове – юридически лица, участващи в заседанията чрез упълномощени представители-физически лица.
Съветът на директорите:

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение и функциите между тях.
Съветът на директорите на “Ямболен” АД  се състои от следните юридически лица чрез техните представители:
1. “Химимпорт инвестмънт енд фертилайзер” – Британски Вирджински острови – с  представител инж. Стойно Радев Пенев-Председател на СД

3. “КАСВ” ООД гр.София –  с  представител инж. Румен Сталинов Бачев-член на СД
Дружеството се представлява от инж.Станка Димова Йорданова.-Изпълнителен директор и Зам. председател на СД.
Дружеството не е прекратено, обявено в ликвидация или заличено и не се намира в производство по обявяване в ликвидация.
Размера на възнагражденията изплатени на членовете на СД за 2009г.е 32х.лв.
За 2009г. Съветът на директорите е провел 27 заседания, на които са обсъдени и приети с единодушие решения относно:
1.Обезценка и отписване на вземания и задължения с изтекъл давностен срок.
2.Приемане на финансовия отчет за 2008г. и представянето му на Бургаска одиторска компания за проверка и заверка.
3.Свикване  на Общо събрание на акционерите за 2008г. и за публикуване на годишния финансов отчет за 2008г.
4 Решения, свързани с разпореждане на дълготрайни активи.
5.Решения, свързани с продажба на имоти-собственост на дружеството.
6.Решения за дарение.
7.Решение за промяна на представителя на "КАСВ"ООД в СД.
8.Решение за преминаване на 4 часов работен ден на работници и служители на Дружеството за период от три месеца през 2009г.
9.Решение за сключване на Договор за изработка.
10.Решение за издаване на нотариален акт за собственост.
11.Други

VI НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.
"Ямболен"АД    няма клонове.

VII.ФИНАНСИРАНЕ И ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ
Общият размер на задължението на "Ямболен"АД към  "Бент Ойл" по договор за встъпване в дълг, възлиза на 6415х.лв.
Начислената и изплатена лихва  по този договор за 2009г. е в размер на 513 х.лв.
Задълженията  на "Ямболен"АД към "Химимпорт инвестмънт  енд фертилайзер" по паричен заем са в размер на  6061 х.лв. Заемът е безлихвен съгласно анекс от 30.04.2009г.
“Ямболен” АД е публично дружество и като такова е длъжно да подава отчети и други уведомления до Комисията за финансов надзор, Регулирания пазар за търговия с ценни книжа и Централния депозитар в сроковете, предвидени от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и от Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
През 2009г. дружеството е спазило всички срокове за уведомяване на тези органи със своевременно представяне на годишния отчет  за 2008г.,междинните отчети за 2009г , както и текущо разкриване на информация съгласно предвидените за това срокове.
Във връзка с  изпълнението на програмата  за прилагане на международно признатите стандарти  за добро корпоративно управление, в "Ямболен"АД се прилагат разпоредбите на ЗППЦК,гарантиращи правата на акционерите, като прилага правилата заложени в програмата ,които са гаранция ,че действията на членовете на СД са насочени към преследване на цели в общ интерес на дружеството.
Одиторите на “Ямболен” АД са избрани от Общото събрание на акционерите. За 2008г. Общото събрание е избрало “Бургаска одиторска компания” ООД гр.Бургас. Съгласно сключения договор между “Ямболен” АД и “БОК” ООД са уточнени задълженията и отговорностите на всяка една от страните за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г. Обхватът на проверката е посочен в Програма за проверка на годишния отчет. Срокът на извършване на проверката и заверката е определен в съответствие с чл.38 от Закона за счетоводството и чл.9 от Закона за независимия финансов одит. Възнаграждението на одиторската фирма се определя на основание ПМС № 204/14.08.96г., които за 2009г. са в размер на 6х.лв.

 

Изп.Директор:
/инж.Ст.Йорданова/

 

Финансов отчет

 

 

Пояснения към финансовия отчет на "ЯМБОЛЕН"АД гр. Ямбол за 2009г.

I.ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
Акционерно дружество "Ямболен"АД гр. Ямбол със седалище гр. Ямбол и адрес на управление гр. Ямбол, ул."Ямболен" № 35, п.к. 8600, тел. 661366, факс 661352. Дружеството няма клонове.
"Ямболен"АД е регистрирано в търговския регистър със съдебно решение № 1002/18.10.1991 г. по ф.д. № 1122/91 по описа на Ямболски окръжен съд с основен капитал 1222299 лева, разпределени в 1222299 бр. поименни акции  с номинална стойност един лев всяка. Акциите на "Ямболен"АД са безналични, непривилегировани, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Членове на Съвета на директорите са три юридически лица с избрани представители -физически лица.
В "Ямболен"АД няма акционери - физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в Общото събрание на акционерите. Акционери на "Ямболен"АД са 12 юридически лица, притежаващи 1137077 бр. акции или 93.03% и 3399 бр. физически лица, притежаващи 85222 бр. акции или 6.97%.
Предметът на дейност на дружеството е производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна, технически каучукови изделия, неорганични соли, текстил и конфекция, машиностроене, вътрешно и външнотърговска дейност.
Дружеството не е ограничено със срок.
Дружеството не е било обект на търгово предлагане за закупуване на акции по чл. 149 от ЗППЦК.
Към настоящия момент не е извършвано преобразуване на "Ямболен"АД.
Акциите на дружеството са допуснати до търговия на Свободен пазар на "Българска фондова борса - София"АД на 10.12.1997 г.
На 08.08.2002 г. е сключен договор с "БФБ София"АД да поддържа на неофициалния пазар, сегмент от "Неофициален пазар на акции" емисията акции на "Ямболен"АД в размер на 1222299 броя.
Не са известни споразумения за упражняване на глас по акциите.
Дивиденти не са плащани. Сделките между свързани лица отговарят на условията на обичайните сделки.
За 2009г. списъчния състав на дружеството е 108бр., а средно списъчен състав е 85бр.

II. ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Дружеството изготвя финансовите си отчети при спазване на изискванията на МСФО,МСС и българското законодателство. Финансовите отчети представят вярно и честно финансовото състояние, финансовия резултат и паричните потоци. Отчетите са съставени в хиляди левове със сравнителна информация за предходния период.

III.АКТИВИ
1.Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Тази група дълготрайни материални активи се оценява по цена на придобиване, включваща покупна цена и преки разходи като транспорт, инсталация, монтаж. За последваща оценка е възприет препоръчителния подход за всички ДМА с изключение на земята , която се оценява по допустимия алтернативен подход.
Стойностен праг на същественост - 500 лева.

Структура на ДМА  в х.лв

вид на ДМА                          първ.с/ст       набр.изх.      бал.с/ст
---------------------------------------------------------------------------------------
земя                                           5421               -                    5421
сгради                                       6518           2199                 4319
съоръжения                              2411           1136                 1275
маш. и оборудване                  3444            2661                  783
трансп.средства                        137               135                      2
други ДМА                                681              106                  575
р-ди за прид.на ДМА                295                -                     295
всичко                                   18907           6237                12670

През отчетния период са използвани следните  амортизационни норми:
сгради
- масивни 4%
- всички останали - 15%
- съоръжения   - 4%  
-машини и оборудване - 30%
-транспортни средства в т.ч.
автомобили  -  25%
всички останали  - 10%
-компют.т-ка  -  50%
-други ДМА  - 15%
Движението през годината  е както следва:
Отчетна                Натрупана           Балансова
стойност               амортизация         стойност
……………………………………………………………………хил.лв.…
Салдо 31.12.2008              18836                 6183                       12653
Постъпили през пер.            189                                                    189
Излезли през пер.                 118                     83                             35
Амортиз.за периода                                      137                           137
Салдо 31.12.2009              18907                 6237                       12670

През отчетния период не се начислява амортизация на недействащите ДМА с първоначална стойност 7044 х.лв, набрано изхабяване 1595хлв, балансова стойност 5449 хлв.
До 2009г. 100% са изхабени ДМА с първоначална ст/ст  2604х.лв
Продадени са през 2009г. ДМА  с балансова ст/ст 34х.лв. и преоценъчен резерв 15х.лв.Приходите от продажби са в размер на  185х.лв.Реализирана е печалба в размер на 151х.лв.
Придобити са терени с обща площ от 16475кв.м. на стойност 171х.лв.
Бракувани са ДМА без балансова стойност и преоценъчен резерв 2х.лв.
Няма придобити активи по договори за финансов лизинг.
Разходите за ремонт и текущо поддържане се отчитат като текущи
Предоставени са под наем ДМА  и приходът през отчетния период е в размер на 179 х.лв.
На ДМА не е извършвана обезценка , поради това ,че  отчетните им стойности не се различават значително от справедливата им стойност.

2.Нематериални активи
Такива активи в дружеството са:
Лицензия за дейността "Производство на електрическа и топлинна енергия" чрез топлоелектрическа централа с 40MW електрическа мощност и 150 MW топлинна мощност за срок от 25 години, която през 2007г. е изменена в частта и , определяща енергийния обект с нов енергиен обект "Котелна централа на природен газ", в която  са монтирани два парни котли с обща инсталирана топлинна мощност 10.5 МW.
Набрани разходи до момента 50хил.лв., набрано изхабяване 50х.лв.
Нематериалните активи са придобити през предходни периоди. За последваща оценка е възприет препоръчителния подход - по цена на придобиване минус натрупана амортизация. Амортизират се по линеен метод.
Задбалансово, без стойност са заведени следните НДМА:
- търговска марка "Ямболен"
- търговска марка "Шибил"
- патент "Перална машина"
- патент "Регенерация на кобалтов ацетат"

 3.Дялово участие
Дяловото участие на "Ямболен"АД в асоциирани предприятия е в размер на 51 хлв, от които 50 хлв в БК"Ямболгаз" гр. Ямбол.

4.Материални запаси
В тази група се отчитат материали, стоки, продукция и незавършено производство.Към балансовата дата балансовата стойност е 425 х.лв.,както следва:
Материали                           120 х.лв.     
Стоки                                     14 х.лв.
Продукция                           291 х.лв.
Материалите се отчитат по доставна стойност.
Продукцията се оценява текущо по себестойност, която се формира на база на основните производствени разходи. Не се включват общозаводски и финансови разходи.
Стоките се отчитат по доставна стойност. Не се включват в стойността на стоката складовите разходи и тези в търговските обекти, свързани с реализацията им и административните разходи.
След направен преглед на наличните стойности на материалните запаси е констатирано, че няма съществени различия между пазарните, поради което не се налага обезценка.
При потребление материалните запаси се оценяват по средно претеглена цена.
Няма заложени материални запаси като обезпечение.

5.Финансови активи
Финансовите активи на дружеството са:
- парични средства - паричните средства в национална валута се оценят при придобиването им по номинална стойност в лева. За средствата в чуждестранна валута е формирана левова равностойност, като е използван централния курс на БНБ за деня на получаването и курс продава на финансовата институция/при покупка с левове/. Отписването на средствата е по номинална стойност на лева. За чуждестранните валути се прилага обменния курс на БНБ за деня.
Дружеството няма утвърден касов лимит.
Към 31.12.2009г. наличните  парични средства са в размер на 33 х.лв.-
касова наличност-21 х.лв.; в разплащателни сметки-12 х.лв.
Източници на парични средства са:
-от оперативна дейност        -        1787х.лв. в т. ч.
от реализация на продукция изработена от РМЗ-996х.лв.,от наеми на ДМА-275х.лв., пречистване на води--213х.лв., продажба на залежали м-ли и консумативи-129х.лв., от ХК"Ямболен"-91х.лв., изготвяне на разтвори-40х.лв. и др. приходи от услуги.-43х.лв.
-от инвестиционна дейност-185х.лв. от продажба на ДМА
-от финансова дейност   -  451х.лв. по Договор за паричен заем с Химимпорт инвестмънт енд фертилайзер"
Извършени са плащания както следва:
-за оперативна деност -1754х.лв. в т.ч.:
-на доставчици иклиенти-1048х.лв. РЗ и осигуровки на персонала-562х.лв.м
ДДС-126х.лв.,по ЗМДТ-15х.лв. и др.-3х.лв.
-инвестиционна дейност-закупени са ДМА за 18х.лв.
-финансова дейност-изплатени 200х.лв. на Химимпорт инвестмънт ендфертилайзер"; изплатени лихви по Договор за встъпване в дълг с "Бент Ойл"-Софияв размер на  513 хлв.,

6.Вземания
Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номинална стойност на лева, а тези в чуждестранна валута - по обменен курс, като се използва централния курс на БНБ в деня на възникване.
По значителни са  вземанията  от "Екопласт файбър"-53х.лв. които  са потвърдени като такива към 31.12.2009г.Процента на потвърдените вземания е 72.60%.

IV. ПАСИВИ

 1. Търговски заеми

Задълженията са 12476 х.лв. в т.ч.:
"БЕНТ ОЙЛ"ООД-гр.София в размер на 6415х.лв.За 2009г. са изплатени лихви в размер на 513х.лв.
"CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILAIZER Inc"  в размер на  6061 х.лв.
Съгласно Анекс №2/30.04.2009г., заемът е безлихвен.

 1. Доставчици

По-значими по стойност задължения са към В и К-Ямбол 13х.лв.
За задължението към ВиК е постигнато споразумение за разсрочено плащане и по него  за 2009г.  са изплатени 64х.лв.Изпратени са писма за потвърждение на салдата към  31.12.2009 г. като процента на потвърждение е 93,75% от общия размер на задълженията.
Поради изтичане на давностния срок/чл.110 от ЗЗД/  са отписани
задължения в размер на 342хил.лв.

 1. Задължения към персонала са в размер на 192хил.лв.

в т.ч.: РЗ м. 12.2009г.      28х.лв.
неизпл.отпуски     14х.лв
ЯРС                      81х.лв.
обезщетения         7х.лв.
лихва                    62х.лв.
В резултат на прилагането на МСС 19 като текущ разход през 2009са
отчетени средства за неизползвани отпуски в размер 11хил лв.

 1. Задължения към осигурителни организации в размер на 30хил.лв.-в т.ч. Осигуровки за неизплатени заплати  -11х.лв. по ИД-19 х.лв.

5.   Задължения към бюджета-65х.лв.
в т.ч.8хил. лв. представляващи ДДС ;ЗМДТ-53хил.лв. ДОД -3 хил.лв
6.  Други задължения  в размер на  99х.лв. - задължения по ИД.

 1. Собствен капитал

Структурата на собствения капитал е следната:
Основен капитал                               1222 х.лв.
Резерв от преоценки                          5029 х.лв.
Законови резерви                                  43 х.лв.
Други резерви                                   9711 х.лв.
Натрупана загуба                            -15510 х.лв.
Резултат от текущия период              -172 х.лв.
Собствен капитал                              323 х.лв.

 

V. РАЗХОДИ
Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. По-съществени суми, отразени в годишния финансов отчет са:
- материали и суровини                                           387 х.лв.
. горива                                                                        49 х.лв.        
- ел.енергия                                                                130 х.лв.
- данъци и такси                                                          68 х.лв.
- транспортни разходи                                               22 х.лв
- вода                                                                              9 х.лв.
- пощенски услуги                                                      26 х.лв.
-заплати и осигуровки                                               542 х.лв.
- за амортизации на активи                                     137 хлв.
- балансова ст/ст на продадени активи                     90 х.лв.
в т.ч. на материали                                       17 х.лв.
стоки                                               39 х.лв.
ДМА                                                34 х.лв.                                           
разходи за лихви                                                        513 х.лв.
-финансови разходи                                                       5 х.лв.
-дарения                                                                           1 х.лв.

 

VI. ПРИХОДИ
            Приходите от продажби са в размер на 1188 х.лв. в т.ч.:
- от продажби  в размер на  519 х.лв. са от реализация на продукция, изработена от РМЗ.
- от продажба на стоки в  размер на 76 х.лв. са  от  ХК"Ямболен" намиращ се в местност"Бакаджик".
- 127 х.лв. са от услуги., извършвани на клиенти.

 1. от продажба на залежали материали са в размер на 53 х.лв
 2. от наеми на ДМА-179 х.лв.,
 3. от пречистване на води-151 х.лв.,
 4. консумативи-66х.лв. и балиране на отпадно влакно-17х.лв.

Други доходи 698 х.лв. в т.ч. заприходен терен от 16425кв.м. на стойност 171 х.лв.; продадени ДМА-185 х.лв.
Отписани задължения към доставчици-342 х.лв.

 

VII. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

 1. Съдебни дела

 

Търговски дела
-"Орбел"АД-гр.Гоце Делчев-т.д.№192/2007г. по описа на ОС-Благоевград, за сумата от 12242.24лв. главница и дължимата законна лихва от момента на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата. Към 31.12.2008г.решение на ОС- Благоевград, с което "Орбел " е осъден да заплати на "Ямболен"АД сумата от 12242,12лв.-главница , ведно със законната лихва върху нея, считано от 01.10.2007г. до окончателното и изплащане и направените по делото разноски в размер на 1210лв. Решението е обжалвано  от "Орбел" АД пред Апелативен съд- София и към 31.12.2008г. е висящо на втора инстанция- възможен изход- потвърждаване на първо инстанционното решение в полза на "Ямболен"АД.

-"Хемтекс"ООД-Пловдив-предявена е искова молба  и е заведено търговско дело №2224/2006 по описа на РС-Пловдив за сумата от 8906.60лв. главница и дължимата законна лихва от момента на предявяване на иска  до окончателното изплащане на сумата.Влязло в сила съдебно решение  №11/31.01.2007г. и е издаден изп.лист в полза на "Ямболен "АД за 8906.60лв. главница, законна лихва за периода 11.07.2006 до окончателното изплащане на главницата и 807лв.разноски.
Образувано изпълнително производство по изп.дело №504/2007г. по описа на ЧСИ №757 с район на действие района на ОС-Пловдив и е пристъпено към принудително изпълнение  срещу длъжника, изразяващо се в опис на имущество и налагане на запор върху банковите сметки.
-"В и К"-Ямбол-И.Д..№609/2007 по описа на ЯОС- цена на иска 16159.80лв. и И.Д.№203/2006г- по описа на ЯОС-цена на иска 58122.76лв. Претенцията е уважена изцяло.Делата са приключили със съдебна спогодба за разсрочено плащане на дължимата сума.През 2009г. са извършени плащания в размер на 64х.лв., остатъкът е в размер на 13х.лв., който ще бъде изцяло изплатен през 2010г.

Административни дела
1.Адм.д.№918/02 по описа на ЯОС. Към 31.12.04г. производството  е пред Върховен административен съд по жалба на РУСО-Ямбол за сума в размер на 10633.50лв., изплатена изцяло от "Ямболен"АД, чака решение от ВАС, възможен изход- в полза на "Ямболен"АД.

2. Годишният финансов отчет на "Ямболен"АД е приет и одобрен   от Съвета на директорите   с Протокол  №173/24.02.2010г.

 

                                                                     ИЗП. ДИРЕКТОР:                           
                                                                                           /инж. Ст. Йорданова/          

 

 

                                                                                   
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 1. Учредяване и регистрация

Акционерно дружество "Ямболен" АД със седалище гр.Ямбол и адрес на управление гр.Ямбол, ул."Ямболен" № 35 пощ.код. 8600, тел 66-13-66, факс 66-13-52.Дружеството няма клонове.
“Ямболен” АД гр. Ямбол е регистрирано в търговския регистър със съдебно решение № 1002/18.10.1991 г. по ФД № 1122/91 г. по опис на ЯОС с основен капитал 1222299 лв.,разпределен в 1222299 поименни акции с право на глас , в Общото събрание на акционерите и  с номинална стойност 1 лв. всяка – деноминиран.
Акциите на " Ямболен " АД са безналични , непривилегировани, с право на един глас в Общото събрание на акционерите с право на дивидент и ликвидационен дял , съразмерен с номиналната стойност на акциите.Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.
Дружеството се управлява от Съвета на директорите.Членове на СД са три юридически лица, чрез техни представители .
В "Ямболен" АД няма акционери - физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание на  акционерите.
Предметът на дейност на дружеството е производство на  полиестерни влакна, полиестерна коприна,неорганични соли, машиностроене,вътрешно и външна търговска дейност.
Дружеството не е ограничено със срок.

2.Описание на значителните счетоводни политики
2.1. База за изготвяне на финансовите отчети

Дружеството води своето счетоводство и изготвя своите финансови отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство.От 2003 г. "Ямболен" АД  прилага  изискванията на Международните счетоводни стандарти.
Изготвянето на финансовия отчет на дружеството включва:

 1. Баланс в двустранна форма
 2. Отчет за доходите
 3. Отчет за собствения капитал
 4. Отчет за паричните потоци
 5. Пояснителни бележки

Финансовите отчети се изготвят на базата на следните предположения:

 1. действащо предприятие - предприятието е действащо и ще продължи своята дейност в обозримо бъдеще
 2. на начисляването - изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци на база на този принцип

Качествени характеристики:

-   Последователност на представянето
Представянето и класификациите се запазват и през следващ отчетен период.

 1. Същественост и обединяване

Съществените статии се представят отделно,а несъществените се обединяват със суми с подобен характер.

 1. Компенсиране

Активите и пасивите не се компенсират.Приходни и разходни статии
не се компенсират.

 1. Сравнителна информация

Сравнителната информация по отношение на предходния период е приведена към съответния период, с изключение на баланса / към края на отчетния период за предходната година

 1. Отчетен период

Съгл. чл.94 от ЗППЦК финансовите отчети се съставят по тримесечия  и годишно.

 1. Своевременност

Отчетите на фирмата се предоставят на потребителите в определения законов срок.

2.2. Дълготрайни материални активи

Предприятието отчита като дълготрайни материални активи установимите нефинансови активи, придобити и притежавани от него, които имат натурално-веществена форма,използват се за производствената,търговската и административната дейност и се очаква да бъдат полезни повече от един отчетен период.
Стойностният праг , над който тези активи се отчитат като ДМА е определен на 500 лв., като преценката е , че под тази стойност обикновено са несъществени по размер и трябва да бъдат отчитани като текущ разход.
 Оценката при първоначално признаване,  е по цена на придобиване,включваща покупната им цена и всички разходи до въвеждането им в експлоатация и са намалени с начислената амортизация.Извършените преоценки, съгласно действащото до момента законодателство няма да бъдат коригирани и ще останат в преоценъчния резерв до изписване на активите.
За оценката след първоночалното признаване се прилага препоръчителния подход на МСС 16.-цена на придобиване минус амортизации и загуби от обезценки.
При последваща оценка на земята. е приет  Допустимия алтернативен подход на МСС 16 ,т.е. след първоначалното признаване за актив  той трябва да се отчита по преоценена стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на преоценката без всички последвали натрупани амортизации, както  и последвалите натрупани загуби от обезценка.
Дружеството начислява амортизации на ДМА съгласно полезния живот на отделните активи, определени от ръководството на дружеството за всеки клас активи по линейния метод.Изготвят се инвентарни книги и амортизационен план,счетоводен план и данъчно амортизационен план, като амортизационната квота е равна на данъчно признатите норми.

Не се начисляват амортизации на земите
Последващите разходи за ДМА се капитализират/увеличават стойността на актива/ само в случай, че водят до увеличение на икономическата изгода от използването на съответния актив , за който са извършени. Всички останали последващи разходи под формата на ремонт се отчитат като текущи.
.С решение на ръководството за ДМА , които няма да се използват  за повече от един отчетен период , не се начисляват амортизации  от месеца , следващ месеца  на изваждането им от употреба.

2.3. Нематериални дълготрайни активи

Предприятието отчита като нематериални дълготрайни активи не финансови ресурси, които нямат материален характер, придобити са и са контролирани от предприятието и се очаква да носят икономическа изгода за повече от един отчетен период. На този етап дружеството разполага с програмни продукти, които са набавени чрез покупка.Стойностният праг ,над който тези активи се отчитат като дълготрайни е определен на 500 лв., под тази стойност се отчитат като текущ разход за дейността.
При първоначалното придобиване на НДА се оценяват по доставна стойност, която включва покупната цена плюс всички разходи по доставката и инсталирането.Разходите за обучение на персонала за работа с програмните продукти, както и административните и други общи разходи не се включват в първоначалната оценка.
За оценка след първоначалното признаване се прилага препоръчителният подход на МСС 38, да се оценят по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и евентуално натрупани загуби от обезценки.
Последващите разходи за поддържане на първоначално установената ефективност на НДА се отчитат като текущи разходи. Разходите, които могат да бъдат надеждно измерени и са отнесени към определени НДА , когато водят до увеличение на очакваните изгоди, се капитализират/ увеличава се първоначалната им стойност/.
Размерът на начислените амортизации на НДА е съобразен с полезния живот на отделните активи. Прилага се  линейният метод .

 

2.4. Стоково материални запаси

2.4.1. Материални запаси
Материалите се използват в основното и спомагателно производство. Отчитат се по доставната им стойност , които включват покупната стойност, разходите по доставката, а за вносните и митническите такси.
Материалните запаси се водят аналитично и синтетично. Отписването им при влагането в производството става по метода на средно претеглената стойност. Изборът на този метод е наложен от мнението на ръководството, че по този начин се постига по равномерно отразяване в себестойността на продукцията евентуалните по- резки промени в цените на материалите.

2.4.2. Стокови запаси
Отчитат се по доставната им стойност , които включват покупната стойност, разходите по доставката им. Не се включват в стойността на стоката складовите разходи и тези в търговските обекти , свързани с реализацията им и административните разходи.
Стоковите запаси се отчитат само в синтетична сметка без водене на аналитични партиди. Материалната отчетност на търговските служители се отчита по продажна стойност, като разликата между продажната и доставна стойност се отразява чрез с/ка 308 – Надценки . При продажба на стоки в края на всеки месец се изчислява в процент надценката за изписване по търговски обекти по формулата:
Началното кредитно салдо+кредитния оборот
                        на с/ка 308 Надценки х 100
Началното дебитно салдо+дебитния оборот
на сметка Стоки
За всеки търговски обект се отчита отделно продажбата на стоковите запаси.

2.4.3. Продукция
Себестойността на продукцията се определя от преките разходи за производство – материали,амортизации, трудово възнаграждение на основните работници и свързаните с  тях социални и здравни осигуровки. Цеховите разходи, като ел.енергия, вода, пара, поддръжка, се разпределят и включват в себестойността на база произведени количества продукция за съответния период.Разходите от спомагателна дейност се разпределят конкретно за извършени услуги от спомагателните звена.
Административните, финансовите и извънредните разходи не се включват в себестойността, а се отчитат като текущи в Отчета за доходите..
Бракуването на негодни, морално остарели  материални запаси се извършва по предложение на инвентаризационните комисии, материалноотговорните  лица , или  ръководителите  на  съответните  звена , с предложение  за начина на ликвидиране, наличието на вина и пр.
Актът за брак  се утвърждава от ръководителя  на дружеството, или упълномощено от него лице.

2.5. Активи
Паричните средства са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства във валута – по заключителния курс на БНБ. Няма определен касов остатък, не е определена норма за касови плащания.      Закупената   валута се   отчита   по   валутен   курс   на придообиване,
а продадената по курса на продажбата.Всички валутни сделки се отчитат по курс на БНБ. Курсовата разлика се начислява и отчита с основната счетоводна статия на разчитането по сделката. На наличните средства във валута в края на всеки месец се прави преоценка по курса на БНБ към последния ден от този период.
Вземанията в левове са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чужда валута по курса на БНБ за деня в момента на възникването им в последствие ежемесечно се преоценяват по курса на БНБ към последната дата на месеца, а в края на годината по заключителния курс на БНБ.Преглед на вземанията за обезценка се извършва от ръководството на дружеството в края на  всяка година и ако има индикации за обезценка, загубите се начисляват като текущ разход в Отчета за доходите. Задължително в края на годината се прави инвентаризация на вземанията чрез насрещни проверки, като се изпращат писма за потвърждение на остатъците.
Курсовите разлики от валутните разчети и преоценки се отчитат като текущ финансов разход.

2.6 Пасиви
Текущите задължения се начисляват при тяхното възникване.
Задълженията към персонала за полагащото им се трудово възнаграждение се начисляват към последната дата на месеца.В края на годината неизползваните натрупани годишни компенсируеми отпуски се отчитат като задължение към персонала и текущ разход за дружеството, включен в Отчета за доходите.

2.7. Приходи
Основните приходи на предприятието са от продажба на продукция ,стоки,услуги ,ДМА, материали и други. Приходът се признава в момента на начисляване/издаване на фактурата/ и се оценя по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства.
Приходите по всяка сделка се признават едновременно с извършените разходи.
Предплатените авансово продажби се отчитат като авансово получени суми, отразени в баланса на предприятието като текущи задължения и се признават за приход след предаване на клиента и издаване на фактура.
Финансовите приходи се отчитат отделно.

2.8. Разходи
Всички разходи за дейността се отчитат по елементи и се отнасят по направление.Спазва се принципа за текущо начисляване. 
Общо производствените и административните разходи се отчитат като текущи .
Коригиране на грешки:
Допуснати грешки се коригират:
-В първичните документи - чрез анулиране на първичния документ и въвеждане на нов.
-Допуснати грешки при регистрирането  на първичните  данни се коригират с допълнителна или сторнировъчна операция.
-Допуснати грешки през минали отчетни периоди и открити през текущия се коригират през текущия отчетен период.
-Не се извършват корекции на счетоводни отчети за минали отчетни периоди след тяхното представяне.
Счетоводната политика е приета  от Съвета на Директорите с Протокол №93 от  15.02.2006г.

Изп.Директор:
/инж.Ст.Йорданова/

 

Доклад на независимия одитор 

Декларация 

 

Вътрешна информация съгласно Приложение № 9 към Наредба №2
. За емитента
По т. 1.1; 1.2; 1.4; 1.10; 1.12; 1.15; 1.16; 1.17; 1.19; 1.25; 1.27; 1.30; 1.31 за 2009 год. информацията е в “Финансов отчет за 2009 год”.
т.1.3. Няма промени в Устава на дружеството.
т.1.4. Няма решение за преобразуване на дружеството.
т.1.5. Не е открито производство по ликвидация.
т.1.6. Не е открито производство по несъстоятелност.
т.1.7. Лицата, които представляват и управляват публичното дружество не отговарят на условията визирани в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а са овластени за извършване на подробно изброените в същия член правни сделки.
т.1.8. Няма договор за съвместно предприятие.

т.1.11. Няма печалба.

            т.1.12. Загуба в размер на 172х.лв.

          т1.13. Няма обстоятелства от извънреден характер.
т.1.18. Поради ниският коефициент за ликвидност се взеха мерки за финансово подпомагане.
т.1.20. Не са водени преговори
т.1.21. Не са сключени договори, които не са във връзка с обичайната дейност.
        Към 30.09.2009г CHIMIMPORT INVESTMENT AND  FERTILAIZER Inc. е собстеник на 690565 бр.акции-56.50% -седалище Роундтаун, Тортола, Британски Вирджински острови и адрес на управление в България, гр.София 1000, ул.”Леге” № 10 ет.1. Регистрирана на територията на Британските Вирджински острови съгласно декрет № 8 от 1984г. на международните бизнес компании под регистрационен № 30969 от 13.06.1990 г. Булстат 30969.
Представлява се от Стойно Радев Пенев- Директор
ЕГН 6009109061
Към 30.09.2009г. "СЪНИ СЕНДС БИЙЧ'"АД-гр.София е собственик на 415590 бр. акции-34%.- вписано под ЕИК 175448787 по описа на търговския регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление-гр.София, община "столична", район "Лозенец", ул."Кричим"№1 ет.2 офис 7
Представлява се от Стойно Радев Пенев-Изп.Директор
ЕГн 6009109061
т.1.24. Не са въведени в производство нови продукти.
т.1.26 Годишен  доклад за дейността за 2009г.

Гл.счетоводител:                          Изп.Директор:
         /Н.Димитрова/                                  /инж.Ст.Йорданова/                                                                                     

 

 

ПРОГРАМА

 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
на "ЯМБОЛЕН" АД  за 2009 г.
"Ямболен"АД-гр.Ямбол е публично дружество по смисъла на ЗППЦК и като такова е длъжно да представи пред КФН програма за добро корпоративно управление.
Съблюдаването на принципите на програмата се гарантира преди всичко от точното прилагане на разпоредбите на ЗППЦК, регулиращи дейността на публичните дружества. Тези правила целят :
-да гарантират правата на акционерите;
-да осигурят взаимодействие между акционерите и дружеството  , между акционерите и СД.;
-да повишат доверието на акционерите и инвеститорите;
--да гарантират на акционерите ,че действията на членовете на СД са насочени към преследване на цели в общ интерес на дружеството;
-да осигуряват прилагането на изискванията за  разкриване на информация от дружеството;
Във връзка с това  в "Ямболен"АД е изготвена програма   за запознаване с МСС и приложението им при отчитане дейността на дружеството.Осигурена е възможност за  участие  и упражняване на правото на глас лично, или чрез представители в ОСА, чрез спазване на разпоредбите на устава на дружеството и закона за свикването, регистрацията и гласуването в ОСА.Дадена е възможност за промяна в предварително обявения дневен ред в поканата  за
свикване на ОСА За целта  предварително се осигурява информация чрез писмените материали за свикване но ОСА съобразно установения в Устава на дружеството и в законовия ред  - представянето им в КФН, БФБ и публикацията им в интернет страницата на дружеството.
Поддържа се книга на акционерите по договор с Централния депозитар.
Дружеството е член на  Асоциацията на индустриалния капитал в България
Въведена  е система  за управление на качеството  в съответствие с изискванията на Международен стандарт  ISO 9001 , която позволява да се търси сигурност  от доставчиците , и увереност ,че изискванията им към продукта ще бъдат удовлетворени.   С въвеждането на СУК се постигат следните цели:
-заздравяване на доверието на клиентите в лоялността на дружеството;
-запазване и разширяване на съществуващите пазари;
-чувствително подобряване на качеството на  производителността на труда, като резултат от общите усилия на целия колектив, през целия цикъл на производството;
-непрекъснато проучване и удовлетворяване изискванията на пазара;
-оптимизиране на икономическите критерии/разходи, себестойност, трудови възнаграждения и др./
-спазване изискванията на техническата документация, нормативна база и стремеж към усъвършенстване;
-намаляване на несъответстващите на изискванията  продукти и разходите свързани с тях;
-повишаване на квалификацията  и стимулиране на творческата инициатива на персонала; осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда;
Въвеждането на системата за управление на качеството /СУК/е стратегическо решение на ръководството на дружеството.
Открита е операторска сметка на инсталация "Ямболен" в Националния регистър за отчитане  на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове
В web страницата  на дружеството се извършва системна актуализация  на публикуваната информация.. Ще бъде изготвен допълнителен раздел за отразяване на важни корпоративни събития.
Управителните органи на "Ямболен"АД  и в бъдеще  ще се стремят  да прилагат принципите на добро корпоративно управление, като осигуряват  своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси , свързани с дейността на дружеството , включително  финансовото положение , резултатите от дейността , собствеността  и управлението.

Директор за връзка
с инвеститорите:                                                              Изп.Директор:
/Д.Пенева/                                                               /инж.Ст.Йорданова/

 

 

                                                                                                                                             
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
IДанни за управителните органи
Акционерно дружество "Ямболен"АД гр. Ямбол със седалище гр. Ямбол и адрес на управление гр. Ямбол, ул."Ямболен" № 35, п.к. 8600, тел. 661366, факс 661352. Дружеството няма клонове.
"Ямболен"АД се управлява от Съвет на директорите,като негови членове са три юридически лица, чрез техните представители-физически лица.

CHIMIMPORT  INVESRMENT  AND FERTILAIZER Inc. със седалище Роунд таун, Тортола, Британски Вирджински острови и адрес на управление в България, гр.София, ул.”Леге” № 10, притежател на 690565бр. акции-56,50% от капитала на дружеството.
представител:
Стойно Радев Пенев
Председател на СД
ЕГН 6009109061
образование:висше
Дом.адрес:гр.София
кв."Красна поляна"
ул."Бръшлян"№4 ап.18

 “Съни Сендс” ЕООД -гр.София
Регистрирано с решение №1/30,05,2007г/. и решение №2/14.06.2007г. на СГС, по ф.д. №7762/2007г., ЕИК 2107077629 , със седалище и адрес на управление: гр.София,  община "Столична", район "Оборище", ул."Цар Симеон" №15,
представител:
Станка Димова Йорданова –
Зам.председател на СД и Изпълнителен директор
ЕГН 6303129190
образование: висше
Дом. адрес: гр. Ямбол, ул. “Ст. планина” 12, вх. 5, В, ап. 69.

“КАСВ” ООД, регистрирано по ф.д.№12806/2000г. на СГС, ЕИК 130419336, със седалище и адрес на управление гр.София, община Подуяне, ж.к. “Хаджи Димитър” 116, вх.”Г”, ап.76,
представител:
Румен Сталинов Бачев
Независим член на СД /чл.116А от ЗППЦК/
ЕГН 6708209061
образование: висше
Дом. адрес: гр. Ямбол, к-с. “Зорница”,  бл.6, вх.3 ап. 132
С Протокол №145/ 10.02.2009г. на СД на дружеството, на основание нотариално заверено пълномощно  , регистрационен №3638 на Нотариалната камара , е прието решение за освобождаване на Иван Георгиев Иванов, като представител на юридическото лице  "КАСВ"ООД и на същото основание възлага на Румен Сталинов Бачев да представлява "КАСВ"ООД като независим член в СД на "Ямболен"АД.

1.2.  Банкови сметки – “Ямболен” АД


№ 

Банкова с/ка

Банка

Адрес

Вид валута

Вид с/ка

1

BG49IABG70941000030400

I.A.BANK

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

2

BG38IABG70941000030404

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

3

BG93IABG70941100030400

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Щ.Д.

Разпл.

4

BG09IABG70941400030408

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

ЕВРО

Разпл.

5

BG30IABG70941300030402

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

шв.фр.

Разпл.

6

BG11IABG70941000030405

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

7

BG77IABG70949000030400

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева.

Разпл.

8

BG81IABG70941000030406

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

9

BG36IABG70941400030407

       "

Ямбол - ул."Жорж Папазов" 10

евро

Разпл.

10

BG50IABG70949000030401

 

Ямбол-ул."Жорж Папазов" 10

Лева

Разпл.

11

BG47BUIB78991011181704

  Си Банк

Ямбол

Лева

Разпл.

12

BG03UNBG76301077019510

Булбанк

Сливен

Лева

Разпл.

      13 BG44BPBI79341083460101 Юробанк И Еф Джи-Ямбол  лева разпл.                                                                                                     

        14  BG66DEMI92401033332222 Търговска банка       Ямбол-.ул."Търговска "№34                      лева      Разпл.

1.3 БУРГАСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ – ООД
гр.Бургас ул. "Сердика"№26
Дан.№102 129 8138   ЕИК:102 206 434 Ю
с представител  Георги  Петров Дочев-управител
1.4. инж.СТАНКА ДИМОВА ЙОРДАНОВА –Изпълнителен директор
ЕГН 6303129190
НЕДЯЛКА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА - ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
ЕГН 5203258612
 2. Основна информация
2.1.      Приходи от продажби                   1188 хил. лв.
Други приходи                                 698 хил.лв.
Разходи за дейността                    2540 хил. лв.
Финансови разходи                        518 хил.лв.
Загуба за  2009 год                        -172 хил. лв.
Сума на активите                         13233 хил. лв.
Собствен капитал                            323 хил.лв.
Акционерен капитал                                 1222 хил. лв.
Брой акции                               1222299 бр.

3.1. “Ямболен” АД, гр. Ямбол
Регистрация: Дружеството е регистрирано в ТР със съдебно решение № 1002/18.10.1991 г .по ФД 1122/91 по описа на ЯОС.
Булстат  838169382
Данъчен № 1280000031.
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ЯМБОЛЕН” АД,
СЪС СЕДАЛИЩЕ :
БЪЛГАРИЯ
ГР. ЯМБОЛ
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
гр. Ямбол
ул. ”Ямболен”  № 35
пощ. код 8600
тел. 046/66-13-66
факс: 046/66-13-52
E-mail: yambolen@abv.bg ; WEB www.jambolen.com
3.3. Предмета на дейност на дружеството е производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна и , машиностроене, вътрешна и външно търговска дейност.

 1. Основни клиенти на вътрешния пазар са:

. “ХЕС”АД - Ямбол ; "Екопласт 2002"-Ямбол; "Континвест"- София
; "Палфингер"  -Червен бряг,"Приматекс"-Ямбол, "Витенда"АД и др.

3.5. Обем, структура и динамика на дълготрайните материални активи в хил.лв.
първ.с-ст       набр.изхаб.  балансова с-ст
- Земя                                                 5421                 -                       5421
- Сгради                                   6518               2199                   4319
- Съоръжения                           2411               1136                   1275
- Машини и оборудване           3444               2661                      783
- Трансп.с-ва                             137                 135                        2
- Други ДМА                             681                 106                   575
- Разходи за придоб.ДМА          295                                           295    


Всичко:                    18907               6237                            12670

4.1Общия размер на приходите от продажби е  1188хил.лв. от които:
-519хил.лв. са от продажба на изработени съоръжения и резервни части от РМЗ при “Ямболен” АД; -76хил. лв. са от  ХК “Ямболен”, в местност "Бакаджик"., край гр.Ямбол. ;-127хил.лв. от извършени услуги на клиенти; -53хил. лв.са от продажба на материали от склад ;179хил.лв.от наеми на ДМА , пречистване на води-151хил.лв.,  консумативи-66х.лв.балиране на отпадно влакно-17хил.лв.
-Други доходи - 664х.лв.в т.ч.

 1. осчетоводено е придобиването на собственост върху терен от 12045кв.м.на стойност от 125 хил.лв., при обстоятелствена проверка. На основание давностно владение на недвижим имот е заприходен терен от  4430кв.м. за 46х.лв.

  - от продажба на ДМА-185х.лв.

 1. отписани са задължения към "Интерпетролиум"-гр.София в размер на 341 х.лв., други-1х.лв.

4.2. Задължения по търговски заем са в размер на 12476хил. лв.
от които към"Бент Ойл"-6415хил.лв и към "Химимпорт"-6061х.лв.
5.Други оповестявания:
Съдебни дела:
5.1Търговски дела
"Орбел"АД-гр.Гоце Делчев-т.д.№192/2007г. по описа на ОС-Благоевград, за сумата от 12242.24лв. главница и дължимата законна лихва от момента на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата. Към 31.12.2008г.решение на ОС- Благоевград, с което "Орбел " е осъден да заплати на "Ямболен"АД сумата от 12242,12лв.-главница , ведно със законната лихва върху нея, считано от 01.10.2007г. до окончателното и изплащане и направените по делото разноски в размер на 1210лв. Решението е обжалвано  от "Орбел" АД пред Апелативен съд- София и към 31.12.2008г. е висящо на втора инстанция- възможен изход- потвърждаване на първоинстанционното решение в полза на "Ямболен"АД.
-"Хемтекс"ООД-Пловдив-предявена е искова молба  и е заведено търговско дело №2224/2006 по описа на РС-Пловдив за сумата от 8906.60лв. главница и дължимата законна лихва от момента на предявяване на иска  до окончателното изплащане на сумата.Влязло в сила съдебно решение  №11/31.01.2007г. и е издаден изп.лист в полза на "Ямболен "АД за 8906.60лв. главница, законна лихва за периода 11.07.2006 до окончателното изплащане на главницата и 807лв.разноски.
Образувано изпълнително производство по изп.дело №504/2007г. по описа на ЧСИ №757 с район на действие района на ОС-Пловдив и е пристъпено към принудително изпълнение  срещу длъжника, изразяващо се в опис на имущество и налагане на запор върху банковите сметки.
"В и К"-Ямбол-И.Д..№609/2007 по описа на ЯОС- цена на иска 16159.80лв. и И.Д.№203/2006г- по описа на ЯОС-цена на иска 58122.76лв. Претенцията е уважена изцяло.Делата са приключили със съдебна спогодба за разсрочено плащане на дължимата сума.През 2008г. са извършени плащания в размер на 30296лв.През 2009г. е извършено плащане в размер на 64000лв.. и е постигнато споразумение за разсрочено плащане на остатъка от дължимата сума в размер на 12х.лв.
Административни дела
1,.Адм.д.№918/02 по описа на ЯОС. Към 31.12.04г. производството  е пред Върховен административен съд по жалба на РУСО-Ямбол за сума в размер на 10633.50лв., изплатена изцяло от "Ямболен"АД, чака решение от ВАС, възможен изход- в полза на "Ямболен"АД.
6.3. Сделките между свързани лица отговарят на условията на обичайни сделки.
7,6   Оповестяване на счетоводната политика за 2009год.
8. Основен капитал 1222299 лв., разпределен в 1222299 поименни акции с право на глас , в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 лв. всяка – деноминиран
Акциите на "Ямболен" АД са безналични, непривилегировани, с право на един гласОбщото събрание на акционерите с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите.Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.
Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Членове на СД са три юридически лица, чрез техни представители .
В "Ямболен" АД няма акционери - физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание на  акционерите.
Дружеството не е ограничено със срок.
Към  настоящия  момент  не  е  извършвано  преобразуване  на “Ямболен” АД.        
Акциите на “Ямболен” АД са допуснати до търговия на Свободен пазар на Българска фондова борса – София АД на 10.12.1997г.
На 08.08.2002 г. е сключен договор с “БФБ София” АД да поддържа на Неофициален пазар, сегмент от “Неофициален пазар на акции” емисията акции на “Ямболен” АД в размер на 1 222 299 бр.
Не са ни известни споразумения за упражняване право на глас по акциите.
Дивиденти не са плащани.             
8.1Инвестициите в асоциирани предприятия са:
БК "Ямболгаз" - гр. Ямбол            – 50 хил.лв.
"Проф.и рехаб." - гр. София          –   1 хил. лв
Допълнителна информация може да бъде получена:
гр. Ямбол
ул. ”Ямболен”  № 35
пощ. код 8600
тел. 046/66-13-66
факс: 046/66-13-52
E-mail: yambolen@abv.bg
WEB www.jambolen.com

Недялка димитрова -гл.счетоводител 

за контакти: тел. 046/66 13 66, всеки работен ден от 9ч. до 15ч.

 

Гл.счетоводител:                                           Изп.Директор:
/Н.Димитрова/                                                           /инж.Ст.Йорданова/

 

Годишен финансов отчет 

 

 

Приложение към годишния доклад за дейността за 2009 г.