Уведомление съгласно чл.116 ал.11 от ЗППЦК

Списък на присъстващите акционери

Протокол от годишното общо събрание