ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2022

„Ямболен“ АД ЕИК по БУЛСТАТ:  838169382, LEI код: 485100RFY3314NMN9435

 

 

Изображение1

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

 

 

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за периода, завършващ на 31 декември 2022 година

 

Прило- жения 

31.12.2022

31.12.2021

АКТИВИ

 

BGN`000

BGN`000

Нетекущи активи

 

 

 

Нематериални активи

3.2.

                  205

 

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

3.1.

              9 306

                9 926

Предоставени аванси и активи в процес на изграждане

3.1.

              9 881

 

Инвестиции в асоциирани дружества

4

                       1

                         1

Активи по отсрочени данъци

3.1.

                       7

                         7

 

 

          19 400

               9 934

Текущи активи

 

 

 

Материални запаси

5

                     35

                    440

Търговски и други вземания

6

                  409

                    442

Парични средства и парични еквиваленти

7

                  233

                      47

 

 

                 677

                  929

ОБЩО АКТИВИ

 

          20 077

            10 863

 

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

 

 

 

Основен акционерен капитал

8.1.

              1 222

                1 222

Резерви

8.2.

            14 401

              14 406

Натрупана печалби/загуби от минали години

8.3.

         (14 929)

           (14 844)

Резултат за текущия период

8.3.

               (116)

                    (89)

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ

 

                 578

                  695

 

 

 

 

ПАСИВИ

 

 

 

Нетекущи задължения

 

 

 

Дългосрочни заеми

9

            18 278

                9 401

Задължения по финансов лизинг

9

                       9

                      10

 

 

          18 287

               9 411

Текущи задължения 

 

 

 

Търговски задължения 

10.1.

              1 085

                    597

Други текущи задължения 

10.4.

                     78

                    127

Задължения към персонала и осигурители

10.3.

                     44

                      29

Данъчни задължения

10.2.

                       5

                         4

 

 

              1 212

                   757

ОБЩО ПАСИВИ 

 

          19 499

            10 168

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

 

          20 077

            10 863

Годишният финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан на 23 март 2023 г. от:

 

Изпълнителен директор: Изображение2                  Съставител : Изображение3

 /инж. Станка Йорданова/                 /Дойка Червенкова/

Съгласно одиторски доклад  Изображение4

Руслана Стоянова, регистриран одитор 0848

 

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 декември 2022 година

 

 

Прило-жения 

31.12.2022

31.12.2021

 

 

BGN`000

  BGN`000

Приходи

11

950

705

Други доходи /(загуби) от дейността, нетно

11

       359

                              9

Отчетна стойност на продадените стоки и други краткотрайни активи

11

            (421)

              (20)

Разходи за суровини и материали

12

       (336)

     (69)

Разходи за външни услуги

13

        (62)

          (172)

Разходи за персонала

14

      (433)

        (389)

Разходи за амортизация

3

        (44)

       (45)

Други разходи за дейността

15

      (101)

     (98)

Печалба от оперативна дейност

 

         (88)

          (79)

Финансови разходи

16

      (28)

           (10)

Финансови приходи/ (разходи), нетно

 

    (28)

             (10)

Печалба преди данък върху печалбата

 

      (116)

            (89)

Разходи за данъци

 

 

 

Печалба за периода

 

      (116)

       (89)

 

 

 

 

Други компоненти на всеобхватния доход:

 

 

 

Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата: 

8.3.

             4

 

Печалби от преоценки на имоти, машини и оборудване (ИМО) 

 

           4

 

Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци

 

                 4

 

ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА

 

      (112)

           (89)

Доход на акция (BGN)

18

         (0.09)

        (0.07)

Годишният финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан на 23 март 2023 г. от:

 

Изпълнителен директор:  Изображение5                  Съставител : Изображение6

 /инж. Станка Йорданова/                 /Дойка Червенкова/

Съгласно одиторски доклад Изображение7

Руслана Стоянова, регистриран одитор 0848

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 31 декември 2022 година

 

Наименование на паричните потоци

31.12.2022

31.12.2021

 

BGN`000

BGN`000

І. Наличности от парични средства на 1 януари

47

248

ІІ. Парични потоци от основна дейност

 

 

Постъпления от клиенти

                    1 008

                      813

Плащания на доставчици

                  (2 319)

                   (272)

Плащания на персонала и за социално осигуряване

                     (401)

                   (382)

Възстановени /платени/ данъци върху доходите

                            -  

                   (311)

Възстановени/платени/ косвени и др.данъци

                    1 608

                      (15)

Нетни парични потоци от основна дейност

                    (104)

                  (167)

ІІІ. Парични потоци от инвестиционна дейност

 

 

Покупки на имоти, машини и оборудване 

                  (9 311)

                      (39)

Постъпления от продажба на ИМС

                        105

                           9

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност

                (9 206)

                           9

ІV. Парични потоци от финансова дейност

 

 

Получени  заеми

                  12 089

                  1 013

Погасени заеми 

                  (2 584)

                (1 004)

Плащания по договори за финансов лизинг

                          (3)

                         (3)

Други парични потоци от финансова дейност

                          (6)

                      (10)

Нетни парични потоци от финансова дейност

                   9 496

                        (4)

Изменение на наличностите през годината

                       186

                  (201)

Парични средства и парични еквиваленти на 01.01.

47

117

Парични средства и парични еквиваленти на 31.12.

                       233

                        47

Годишният финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан на 23 март 2023 г. от:

 

Изпълнителен директор:  Изображение8                  Съставител :Изображение9

 /инж. Станка Йорданова/                       /Дойка Червенкова/

Съгласно одиторски доклад Изображение10

Руслана Стоянова, регистриран одитор 0848

 

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 декември 2022 година

 

 

При- ложе- ния

Основен акцио- нерен капитал

Преоце- нъчен резерв

Целеви резерви

Неразпре- делена печалба

Печалба/ загуба

Общо собствен капитал

Салдо на 01 януари 2021 година

 

1 222

4652

9754

 (14 956)

     111

783

Промени в собствения капитал за 2021 година

 

 

 

 

 

 

 

Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.

 

 

 

 

  111

  (200)

(89)

     - нетна печалба за годината

 

 

 

 

 

          (89)

(89)

Прехвърляне към неразпределена печалба

 

 

 

 

      111

    (111)

  

Салдо на 31 декември 2021 година

8

1 222

         4 652

9754

  (14 844)

    (89)

695

Промени в собствения капитал за 2022 година

 

 

 

 

 

 

 

Прехвърляне към неразпределена печалба

 

 

 

 

     (89)

  89

 

     - нетна печалба за годината

 

-

-

-

 

   (116)

       (116)

     - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци

-

    (5)

 

      4

-

        (1)

Салдо на 31 декември  2022 година

8

1 222

         4 647

9754

  (14 929)

      (116)

578

Годишният финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан на 23 март 2023 г. от:

 

Изпълнителен директор: Изображение11                  Съставител : Изображение12

 /инж. Станка Йорданова/                 /Дойка Червенкова/

Съгласно одиторски доклад Изображение13

Руслана Стоянова, регистриран одитор 0848

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

 

1. Корпоративна информация

Ямболен АД гр. Ямбол е регистрирано като акционерно дружество със съдебно решение № 1002/18.10.1991 г. по фирмено дело № 1122/1991г. в Ямболски окръжен съд.

Седалището на дружеството е в: гр. Ямбол, ул. Ямболен № 35 п.к. 8600,

тел: 046 661366, факс: 046 661366.

Ямболен АД има статут на публично дружество и неговите акции се търгуват на неофициалния пазар на Българската фондова борса.

Основният предмет на дейност по регистрация на дружеството е производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна, технически каучукови изделия, неорганични соли, текстил и конфекция, машиностроене, вътрешно и външнотърговска дейност, През последните години дружеството е преустановило производствата на полиестерни влакна и полиестерна коприна. Приходите се генерират от спомагателни дейности като услуги от: РМЗ, отдаване на активи под наем, пречистване на води, През 2022г.е регистрирана и нова дейност след необходимото лицензиране -  “фотоволтаични централи за производство на електроенергия с цел собствена консумация и продажба“.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Към датата на изготвянето на настоящия индивидуален финансов отчет дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от: едно юридическо лице с упълномощен представител – физическо лице и две физически лица, и се представлява от Изпълнителет директор.

През 2022 година има промяна в Съвета на директорите, изразяваща се в освобождаване на двама от членовете - юридически лица :     Съни сендс ЕООД – до 09.06.2022 и КАСВ ЕООД – до 09.06.2022, като тяхното място е поето от представляващите ги дотогава физически лица- инж.Станка Йорданова и  инж. Румен Бачев.

Съвета на директорите се представлява от:

2. Описание на приложимата счетоводна политика

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Счетоводно приключване и изготвяне на  годишния финансов отчет към 31 декември 2022 г. се извършва по реда на Закона за счетоводството. Съгласно този закон в България се прилагат Националните счетоводни стандарти, приети от Министерския съвет (НСС). Всички търговски дружества, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулирания пазар в държава - членка на Европейския съюз, са задължени да изготвят консолидираните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз (МСС). Тези търговски дружества, които са приели и прилагат МСС по реда на отменения Закон за счетоводството, могат да продължат с тяхното приложение и в бъдеще, или еднократно да се върнат към използване на НСС. Дружеството отговаря на критерия за предприятие, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулирания пазар в държава - членка на Европейския съюз, поради което настоящият индивидуален финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Това са стандартите, които са приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 г. на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагане на Международните счетоводни стандарти. Към 31 декември 2022 г. към тях се включват Международните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), Тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения и Тълкуванията на Комитета за разяснения на МСФО, както последващите изменения и бъдещите стандарти и тълкувания. Съветът за МСС преиздава ежегодно стандартите и разясненията към тях, които след формалното одобряване от Европейския съюз, са валидни за годината, за която са издадени. Голяма част от тях обаче не са приложими за дейността на дружеството, поради специфичните и значително по-сложните въпроси, които се третират в тях. Ръководството на дружеството се е съобразило с всички тези счетоводни стандарти и разяснения към тях, които са приложими към неговата дейност и са приети официално за приложение от Европейския съюз към датата на изготвянето на настоящия индивидуален финансов отчет. От приемането на тези нови стандарти, разяснения или изменения, които са в сила от 01 януари 2016 г. и от по-късна дата не са настъпили промени в счетоводната политика на дружеството.

Освен това ръководството на дружеството не счита, че е необходимо да оповестява във финансовия отчет наименованието  на тези Международни стандарти за финансови отчети и разяснения към тях,  в които са направени промени, формално одобрени или неодобрени от Европейския съюз, отнасящи се до прилагането им през 2022 г. и в бъдеще, без те да се отнасят или да засягат сериозно дейността му. Подобно цитиране на наименования и стандарти и разяснения към тях, които не се прилагат в дейността на дружеството би могло да доведе до неразбиране и до подвеждане на потребителите на информация от настоящия индивидуален финансов отчет.

2.2. Сравнителни данни

Съгласно българското счетоводно законодателство и регламентираните за приложение МСС, търговските дружества са длъжни да представят  финансовите си отчети, заедно със сравнителни данни към тази дата за предходната година.

В случай че дружеството е извършило промени в счетоводната си политика, които са приложени ретроспективно или ако е извършило преизчисления, или рекласификации на отделни пера, то представя сравнителни данни за два предходни отчетни периода в отчета за финансовото състояние и съответстващите му пояснителни приложения както следва:

а) към края на предходния отчетен период;

б) към началото на най-ранния сравним период.

В останалите елементи на финансовия отчет и съответстващите им пояснителни сведения сравнителната информация се представя само към края на предходния отчетен период.

2.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки

Приложението на МСФО изисква от ръководството на дружеството да направи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите, разходите и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на отчета. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

2.4. Действащо предприятие

През отчетния период приходите се генерират основно от спомагателни дейности: услуги от РМЗ, отдаване на активи под наем, пречистване на води към определени контрагенти, които са недостатъчни за обслужване на разходите му, За 2022г. е отчетената загуба в размер на 116 хил.лева, отчита се декапитализация на дружеството и спадане на капитала под законовото изискване за управлението му над размера на записания такъв.

През настоящата година дружеството е предприело изграждане на фотоволтаична централа с мощност около 10 MW, която инвестиция е на етап приключване и предстоящо въвеждане в експлоатация. Дружеството притежава лицензия №Л-642-01/17.11.2022г. за срок от 25г. и всички необходими разрешителни за експлоатация. Освен, че ще понижи собствените разходи за ел.енергия, голяма част от произведената такава ще се продава на свободния пазар. Има сключен договор за изкупуване на произведената енергия. Също така целия проект е финансово обезпечен с банков заем, с формални договорености с банката-кредитор за удължаване на гратисния период, който ще приключи след очакваното въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната централа. Ръководството прогнозира нетни положителни парични потоци след приспадане на всички разходи и парични средства за кредитори, издръжка, поддръжка и експлоатация, данъци и такси, в дългосрочен прогнозен план. Също така, основният акционер е заявил писмено намеренията си, че е готов да продължи да подкрепя финансово дружеството.

Ръководството има реалистични очаквания, че дружеството ще може да продължи да функционира като действащо предприятие, поради което настоящият отчет е изготвен при спазване на основното счетоводно предположение за действащо предприятие и не съдържа преизчисления на записаните балансови активи или рекласификация на пасивите, което би следвало да се направи, в случай че дружеството не продължи своята дейност.

2.5. Функционална валута и валута на представяне

Функционалната валута на дружеството е валутата, в която се извършват основно сделките в страната, в която то е регистрирано. Това е българският лев, който съгласно местното законодателство е с фиксиран курс към еврото при съотношение 1 евро = 1.95583 лв. БНБ определя обменните курсове на българския лев към другите чуждестранни валути като използва курса на еврото към съответната валута на международните пазари. При първоначално признаване, всяка сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или събитието. Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута, като се прилага обменния курс, публикуван от БНБ за всеки работен ден. Към 31 декември те се оценяват в български лева, като се използва заключителния обменен курс на БНБ към датата на финансовия отчет.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, или отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове,които са различни, от тези, по които първоначално са били признати, се включват в отчета за всеобхватния доход в момента на възникването им и се представят нетно.

Валутата на представяне във финансовите отчети на дружеството също е българският лев.

2.6. Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

През последните години в страната сериозно влияние оказва световната финансова и кредитна криза, която постепенно ескалира и на практика прерасна във всеобхватна икономическа и пазарна криза. Тя дава своите отражения във всички сектори и отрасли, чрез забавяне на икономическия растеж, намаляване на приходите и сериозни проблеми в ликвидността. Това създава предпоставки дружеството да продължи своята дейност в една трудна икономическа обстановка. Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му. Освен това ръководството на дружеството текущо идентифицира, измерва и наблюдава финансовите рискове с помощта на различни контролни механизми, за да определи адекватни цени на услугите, цената на привлечените заеми и адекватно поддържане на свободни ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

2.6.1. Валутен риск

Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на значим риск от курсови разлики поради това, че стоките и услугите се заплащат на доставчиците и се продават на клиентите изключително в български левове, чиито курс е обвързан с този на еврото.

2.6.2. Лихвен риск

Финансовите инструменти, които потенциално излагат дружеството на лихвен риск, са предимно банковите кредити и договорите за финансов лизинг. Дружеството има банкови заеми, чиито лихви са променливи съобразно общите икономически и финансови условия. Договорените лихвени проценти са на база осреднен променлив шестмесечен EURIBOR с добавен твърд процент и долна граница, дружеството е изложено на лихвен риск. Ръководството извършва периодични анализи върху макроикономическата среда и прави оценка на бъдещите лихвени рискове. В случай на влошаване на равнищата, дружеството има възможност да използва други инструменти. Ръководството на дружеството не счита, че към момента са налице условия за съществена негативна промяна в договорената цена на привлеченото финансиране, което да доведе до допълнителни лихвени рискове.

2.6.3. Ценови риск

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск, защото неговите приходи се ценообразуват на основата на пазарни цени за извършваните услуги, които се актуализират регулярно. Дружеството не притежава активи, чиито цени са пряко обвързани с цените на международните пазари.

2.6.4. Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банки със стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Дружество събира своите вземания от клиенти предимно по банков път на основата на сключени договори, поради което ръководството не счита, че съществуват значими кредитни рискове. Дружеството управлява кредитния риск посредством наложена политика за оценка на клиентите. Основните количествени и качествени фактори, които оказват влияние за оценка на потенциалните и настоящите клиенти са кредитна история на клиента, оценка на платежоспособността на клиента, очакван обем на продажбите към клиента, репутация на клиента и други.

2.6.5. Ликвиден риск

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на дружеството в договорените срокове. Ръководството прави финансово планиране, с което да посрещне текущите си разплащания за период от 30 дни , включително обслужване на банковите си задължения. Наблюдава очакваните входящи парични потоци от търговски и други вземания заедно с очакваните изходящи парични потоци към търговски и други задължения. Дружеството има възможност за усвояване на овърдрафт и кредитни линии при необходимост.

2.6.6. Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала Дружеството цели да създаде и поддържа възможност то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвращаемост на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се намалят разходите за капитал. Дружеството е предприело значителна инвестиция, която в края на отчетния период е на етап  завършване и предстоящо въвеждане в експлоатация. Очакванията на ръководството са за подобряване на капиталовата структура и  възможност предприятието да продължи да функционира като действащо такова.

2.7. Дефиниция и оценка на елементите на отчета за финансовото състояние

2.7.1. Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки. Дружеството е възприело стойностна граница от 700 лв. при определяне на даден актив като дълготраен. Отделни дълготрайните материални активи са били преоценявана на база индекси, публикувани от Националния статистически институт в съответствие с изискванията на Националното счетоводно законодателство до края на 2002 г. При прехода към прилагане на МСФО тези активи са били представени на база същата тази проявяваща се тогава стойност, която е била приета за справедливата им стойност към датата на прехода.

Преносните стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че тази стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната преносна стойност, то последната се коригира до възстановимата стойност на активите. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за всеобхватния доход, освен ако за дадения актив не е формиран преоценъчен резерв. Тогава обезценката се третира като намаление на този резерв, освен ако тя не надхвърля неговия размер, като тогава превишението се включва като разход в отчета за всеобхватния доход.

Дълготрайни материални активи се отписват от отчета за финансовото състояние, когато се извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на “имоти, машини и оборудване” се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на актива към датата на продажбата. Те се посочват нетно, към “други доходи / (загуби) от дейността” на лицевата страна на отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход (в печалбата или загубата за годината).

2.7.2. Дълготрайни нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи са оценени по цена на придобиване (себестойност), образувана от покупната им стойност и преките разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните загуби от обезценки.

Преносната стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка ежегодно, когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че преносната стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава обезценката се включва като разход в отчета за всеобхватния доход.

Нематериалните активи се отписват от отчета за финансовото състояние когато се извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на “нематериалните активи” се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на актива към датата на продажбата. Те се посочват нетно, към “други доходи/(загуби) от дейността” на лицевата страна на отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход (в печалбата или загубата за годината).

2.7.3. Разходи по заеми

Разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или производството на един отговарящ на условията актив, се капитализират като част от стойността на този актив. Такива разходи по заеми се капитализират като част от стойността на актива, когато съществува вероятност , че те ще доведат до бъдещи икономически ползи за предприятието и когато разходите могат да бъдат надеждно оценени. Изграждането на фотоволтаичната централа като съоръжение за производство на енергия представлява отговарящ на условията актив.

2.7.4. Инвестиции в асоциирани дружества

Дългосрочните инвестиции, представляващи акции в асоциирани предприятия са представени във финансовия отчет по цена на придобиване /себестойност/, която представлява справедливата стойност на възнаграждението, което е било платено включително преките разходи по придобиване на инвестицията, намалена с натрупаната обезценка.

Притежаваните от дружеството инвестиции в асоциирани предприятия подлежат на преглед за обезценка. При установяване на условия за обезценка, същата се признава в отчета за всеобхватния доход /в печалбата или в загубата за годината/.

При покупка и продажба на инвестиции се прилага „датата на сключване“ на сделката.

Инвестициите се отписват, когато се прехвърлят правата, които произтичат от тях на други лица при настъпването на правните основания за това и по този начин се загубва контрола върху стопанските изгоди от съответния конкретен тип инвестиции. Печалбата или загубата от продажбата им се представя съответно към „финансови приходи“ или „финансови разходи“ в отчета за всеобхватния доход /в печалбата или загубата за годината/.

2.7.5. Материалните запаси

Материалните запаси са оценени във финансовия отчет както следва:

Разходите които се извършват за да доведат даден продукт от материалните запаси в неговото настоящо състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване, както следва:

При употреба на материалните запаси те се изписват текущо като се използва метода на средно – претеглената стойност. В края на годината те се оценяват по по-ниската между цената на придобиване и нетната им реализируема стойност.

2.7.6. Финансови инструменти

Финансов инструмент е всяка договореност, която поражда едновременно финансов актив за едната страна и финансов пасив или капиталов инструмент за другата страна. Финансовите активи и пасиви се признават в отчета за финансовото състояние, когато дружеството стане страна по договорните условия на съответния инструмент. При първоначалното им признаване финансовите активи/(пасиви) се оценяват по справедлива стойност и всички разходи по сделката, в резултат на която те възникват, с изключение на финансовите активи/(пасиви), отчитани по справедлива стойност през отчета за всеобхватния доход. Финансовите активи се отписват от отчета за финансовото състояние, след като договорните права за получаването на парични потоци са изтекли или активите са прехвърлени и трансферът им отговаря на изискванията за отписване, съгласно изискванията на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. Финансовите пасиви се отписват от отчета за финансовото състояние, когато са погасени – т.е. задължението, определено в договора е отпаднало, анулирано или срокът му е изтекъл.

За целите на последващото оценяване, дружеството класифицира през текущия и предходните отчетни периоди финансовите активи и пасиви в следните категории - вземания и предоставени аванси, парични средства и еквиваленти, дългосрочни и краткосрочни пасиви по сключени договорености. Класифицирането в съответната група зависи от целта и срочността, с която е сключен съответният договор.

(а) Търговски вземания и предоставени аванси

Търговските вземания и предоставените аванси в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2022 г. и са намалени с начислената обезценка за несъбираеми и трудносъбираеми вземания. Дружеството начислява обезценка на търговските вземания, когато са налице обективни доказателства, че то няма да събере всички дължими суми при настъпване на техния падеж. Като индикатори за потенциална обезценка на търговските вземания дружеството счита настъпили значителни финансови затруднения на дебитора, вероятността дебиторът да встъпи в процедура по несъстоятелност или неизпълнение на договорените ангажименти от страна на контрагента и забава на плащанията. Обезценката се представя в отчета за финансовото състояние като намаление на отчетната стойност на вземанията, а разходите от обезценката се представят в отчета за всеобхватния доход като текущи разходи. Когато едно вземане е несъбираемо и за него има начислена обезценка, то се отписва за сметка на тази обезценка. Възстановяването на загуби от обезценка на търговски вземания се извършва през отчета за всеобхватния доход и се отчита като намаление на статията, в която преди това е била отразена обезценката.

(б) Парични средства и еквиваленти

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември  2022  г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като пари в банки, в каса, както и невъзстановените суми в подотчетни лица.

(в) Търговски и други  текущи задължения

Търговските и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

Текущите задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2022 г.

2.7.7. Основен капитал

Записаният основен капитал се представя до размера на действително платените акции. В Търговския регистър основният капитал се вписва до размера на записания от акционерите, като се определя срок не по-дълъг от две години за пълното му внасяне.

2.7.8. Резерви

Резервите на дружеството се образуват от разпределяне на финансовите му резултати за съответния период, след облагането им с данък върху печалбата. Резервите на дружеството могат да се използват само с решение на Общото събрание на акционерите, съгласно Търговския закон и Устава на дружеството.

2.7.9. Задължения към наети лица

(а) Планове за дефинирани вноски

Правителството на България носи отговорността за осигуряването на пенсии по планове за дефинирани вноски. Разходите по ангажимента на дружеството да превежда начислените суми по плановете за дефинирани вноски се признават в отчета за всеобхватния доход.

(б) Платен годишен отпуск

Дружеството признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по неизползван платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия отчетен период. В оценката се включват приблизителната преценка за сумите за самите възнаграждения и на вноските по задължителното обществено и здравно осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.

2.8. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод. Амортизация не се начислява на земите и на активите в процес на строителство и подобрение, преди те да бъдат завършени и пуснати в експлоатация. По групи активи са прилагани следните норми, изразени в години полезен живот:

 

Групи дълготрайни активи

2022 г.

2021г.

Сгради

 • масивни

 • други немасивни сгради

 

25

7

 

25

7

Съоръжения

25

25

Машини и оборудване

3

3

Превозни средства

 • автомобили

 • други превозни средства

 

4

10

 

4

10

Стопански инвентар

7

7

Компютри

2

2

Програмни продукти

Други

2

7

2

7

 

Амортизационните норми, изразени в полезен живот, са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи. В края на всеки отчетен период ръководството на дружеството прави преглед на остатъчния полезен живот на активите и на преносните им стойности, с цел да провери за наличието на индикации за обезценка и/или необходимост от промяна на амортизационните норми.

2.9. Провизии за задължения

Провизии за задължения се начисляват в отчета за всеобхватния доход и се признава в отчета за финансовото състояние, когато дружеството има правно или конструктивно задължение в резултат на минало събитие и има вероятност определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи, да бъде необходим за покриване на задължението. Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевата стойност на парите е съществен, като се използва дисконтовата норма преди облагане с данъци, отразяваща текущите пазарни оценки на времевата стойност на парите и, ако е подходящо, специфичните за задължението рискове.

2.10. Лизингови договори

Дружеството като лизингополучател

Дружеството преценява дали даден договор представлява или съдържа елементи на лизинг. Лизингът се определя като договор или част от договор, при който срещу възнаграждение се прехвърля правото на контрол над използването на даден актив за определен период от време. За да установи наличието на лизинг Дружеството следва да определи:

• Наличието на определен актив, който или е изрично посочен в договора, или е посочен по подразбиране в момента, когато активът бъде предоставен за ползване;

• Правото да получава по същество всички икономически ползи от използването на определения актив;

• Правото да ръководи използването на определения актив през целия период на ползване.

Допълнителни критерии за установяване наличието на лизингов договор са:

• Правото на клиента да експлоатира активът през целия период на ползване, без доставчикът да има право да променя инструкциите за експлоатация;

• Правото на клиента да проектира актива по начин, който определя как и с каква цел ще се използва активът през целия период на използване.

Оценяване и признаване на лизинг от дружеството

Дружеството е избрало да отчита краткосрочните лизингови договори и лизинга на активи с ниска стойност, като използва практическите облекчения, предвидени в стандарта. Вместо признаване на активи с право на ползване и задължения по лизингови договори, плащанията във връзка с тях се признават като разход в печалбата или загубата по линейния метод за срока на лизинговия договор.

Дружеството е приело, че краткосрочни лизингови договори са тези , сключени за срок до 12 месеца включително. Дружеството е приело, че актив с ниска стойност е този актив, който като нов е със стойност до 5 хил.лв. включително.

На началната дата на лизинговия договор дружеството следва да признае актив с право на ползване и задължение за лизинт /пасив по лизинга/ в отчета за финансовото състояние. Активът с право на ползване следва да се оценява по цена на придобиване, която се състои от:

• Размера на първоначалната оценка на пасива по лизинга;

• Лизинговите плащания, извършени към или преди началната дата на лизинговия договор минус получените стимули по лизинга;

• Първоначалните преки разходи, извършени от дружеството;

• Разходите, които лизингополучателят ще направи за демонтаж и преместване на основния актив в края на лизинговия договор, възстановяване на обекта на който активът е разположен или възстановяване на основния актив в състоянието изисквано съгласно реда и условията на лизинговия договор.

На началната дата на лизинговия договор дружеството следва да оцени пасива по лизинга по настоящата стойност на лизинговите плащания, които не са изплатени към тази дата. Лизинговите плащания се дисконтират с лихвения процент, заложен в лизинговия договор. Ако този процент не може да бъде непосредствено определен дружеството използва диференциалния лихвен процент в позицията си на лизингополучател. На началната дата лизинговите плащания, вкючени в оценката на пасива по лизинг обхващат следните плащания:

• Фиксирани плащания минус подлежащите на получаване стимули по лизинга;

• Променливи лизингови плащания, зависещи от индекс или процент;

• Суми, които се очаква да бъдат дължими от лизингополучателя по гаранциите за остатъчна стойност;

• Цена на упражняване на опция за покупка, ако е достатъчно сигурно, че дружеството ще упражни тази опция;

• Наказателни плащания за прекратяване на договора.

Дружеството е избрало да оценява активът с право на ползване след първоначалното признаване по Модела на цена на придобиване. При този модел дружеството оценява активът с право на ползване по цена на придобиване минус всички натрупани амортизации, минус всички натрупани загуби от обезценка и коригиран спрямо всяка преоценка на пасива по лизинга.

Дружеството следва да амортизира актива с право на ползване по линейния метод от датата на започване на лизинга до по-ранната от двете дати: края на полезния живот на актива с право на ползване или изтичане на срока на лизинговия договор. Дружеството също така следва да прегледа активите с право на ползване за обезценка, когато такива индикатори съществуват.

В отчета за финансовото състояние, активите с право на ползване следва да се включат в имоти, машини и съоръжения, а задълженията по лизингови договори следва да се включат в търговски и други задължения.

2.11. Начисляване на приходите и разходите

Приходите от дейността и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Начисляването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута се отчитат по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

2.11.1. Приходи от продажба на продукция, стоки и услуги

Приходите от продажбата на продукция и стоки се начисляват в отчета за всеобхватния доход, когато значителните рискове и облаги от собствеността са прехвърлени на купувача. Приходите от извършени услуги се начисляват в отчета за всеобхватния доход пропорционално на етапа на завършеност към датата на финансовия отчет. Етапът на завършеност се определя чрез проверка на извършената работа. Не се начисляват приходи, когато съществува значителна несигурност по отношение на получаване на възнаграждението, възстановяване на свързаните разходи, или възможно възражение от страна на възложителя. Приходите се оценяват на база справедливата цена на продадените продукция, стоки и услуги, нетно от косвени данъци (акциз и данък добавена стойност) и предоставени отстъпки и рабати.

2.11.2. Финансови приходи/(разходи)

Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо, на база на договорения лихвен процент, сумата и срока на вземането или задължението, за което се отнасят. Те се начисляват в отчета за всеобхватния доход в момента на възникването им. Разходите за лихви, произтичащи от банкови заеми, се изчисляват и начисляват в отчета за всеобхватния доход по метода на ефективния лихвен процент. Финансовите приходи и разходи се представят в отчета за всеобхватния доход компенсирано.

2.12. Загуба/доход на акция

Дружеството представя данни за основни доходи на акция или с доходи на акция с намалена стойност за обикновените си акции. Основните доходи на акция се изчисляват като печалбата или загубата разпределяема към обикновените акционери се раздели на среднопретегления брой на обикновени акции на дружеството през този период.

2.13. Разходи

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост, и до степента, до която това не би довело за признаване на активи/пасиви, които не отговарят на определенията за такива съгласно МСФО.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите за които се отнасят, се изпълняват.

2.14. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство за 2022 г. дружеството дължи корпоративен подоходен данък (данък от печалбата) в размер на 10 % върху облагаемата печалба, като за 2021г. той също е бил 10 %. За 2022г. данъчната ставка се запазва на 10 %. Дружеството прилага балансовия метод на задълженията за отчитане на временните данъчни разлики, при който временните данъчни разлики се установяват чрез сравняване на преносната стойност с данъчната основа на активите и пасивите. Отсрочените данъчни активи или пасиви се начисляват в отчета за всеобхватния доход или директно в капитала, според това къде е възникнал ефекта, за който те се отнасят. Установените отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират и данъчният ефект се изчислява чрез прилагане на данъчната ставка, която се очаква да бъде приложена при тяхното обратно проявление в бъдеще. Отсрочените данъчни пасиви се признават при всички случаи на възникване, а отсрочените данъчни активи, само до степента, до която ръководството счита, че е сигурно, че дружеството ще реализира печалба, за да използва данъчния актив.

2.15. Дивиденти

Дивидентите се признават като намаление на нетните активи на дружеството и текущо задължение към акционерите му в периода, в който е възникнало правото им да ги получат.

2.16. Свързани лица

За целта на изготвянето на настоящия финансов отчет акционерите, дъщерни и асоциирани дружества, служителите на ръководни постове (ключов управленски персонал), както и близки членове на техните семейства, включително и дружествата, контролирани от всички гореизброени лица, се третират като свързани лица.

3.1.  Дълготрайни материални активи

 

ДМА

Земи

Сгради

Машини  и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Разходи за придобиване на ДМА

Други ДМА

Общо

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Отчетна стойност:

 

 

 

 

 

 

 

 

Салдо към 1 януари 2020г. 

4 985

6 033

2 121

2 243

108

294

432

16 216

Придобити през периода

-

-

-

 

0

37

0

37

Отписани през периода 

0

-

8

42

2

-

-

52

Салдо към 31 декември 2021г.

4 985

6 033

2 113

2 201

106

331

432

16 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придобити през периода

-

-

 

 

0

9843

0

9843

Отписани през периода

7

33

307

127

1

293

-

768

Салдо към 31.12.2022г

4 978

6 000

1 806

2 074

105

9881

432

25 276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натрупана амортизация:

 

 

 

 

 

 

 

 

Салдо към 1 януари 2021г.

-

2 688

1 843

1 574

87

-

57

6 249

Амортизация за периода

-

30

 

7

5

-

2

44

Амортизация на излезлите

-

 

8

7

2

-

 

17

Салдо към  31 декември 2021г.

-

2 718

1 835

1 574

90

-

59

6 276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизация за периода

-

31

 

7

5

-

1

44

Амортизация на излезлите

 

24

136

68

3

 

 

231

Салдо към 31.12.2022г

-

2 725

1 699

1 513

92

-

60

6 089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преносна стойност към 31.12.2022

4 978

3 275

107

561

13

9881

372

19 187

 

Разходите за придобиване на ДМА представляват капитализирани разходи за създаване на дълготрайни материални активи, които след създаването им, дружеството използва за собствени нужди. През отчетния период предоставените аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане за фотоволтаичната централа са в размер на  9881169 лева., в т.ч., 8527хил.лв.аванс.

През отчетния период дружеството не начислява амортизация на не действащи ДМА с първоначална стойност 5 842 хил. лева., набрано изхабяване 1 557 хил. лева и преоценъчен резерв 1440 хил.лв.

Стойността на напълно амортизираните активи е 3 631  хил. лева

Дружеството има  предоставени активи като обезпечение на отпуснатия кредит от банката за осъществяването на инвестицията с отчетна стойност 19563 хил.лв., включваща земите, сградите и всички машини и съоръжения, икономически и функционално свързани със съществуващия обект ТЕЦ, включително и върху изграждащия се актив ФЕЦ.

Част от отписаните през годината активи с балансова стойност 238 хил.лева са включени в стойността на изграждащия се актив, поради необходимостта от подготовка на терена за осъществяване на строителството.

Към 31.12.2022г. ръководството, след извършен преглед и преценка, определя, че няма индикации за обезценка на дълготрайните материални активи и балансовите им стойности са близки до възстановимите им такива.

През 2022 г. и 2021 г. няма промяна на прилагания линеен метод на амортизация.

Активите по отсрочени данъци, произтичат от начисляване на дължими суми за неползвани отпуски на персонала.

3.2.  Дълготрайни нематериални активи

Отчетната стойност на напълно амортизираните нематериални дълготрайни активи, които се ползват в дейността на дружеството е както следва:

Към 31.12.2022г. ръководството, след извършен преглед и преценка, определя, че няма индикации за обезценка на дълготрайните нематериални активи и балансовите им стойности са близки до възстановимите им такива.

4. Инвестиции в асоциирани предприятия

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Начално салдо на 01. 01.

            1

        1

Балансова стойност към 31.12.

           1

   1

 

Съучастието е в „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД гр. София.

5. Материални запаси

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Материали

31

31

Стоки

4

409

Общо

35

440

 

Основна част от стойността на материалите са химически продукти, използвани за производството на разтвори. Въпреки, че през отчетния период няма изразходване на количества от тях, ръководството счита, че тяхната балансова стойност не надвишава нетната реализируема стойност, поради повишение на пазарните цени и дългите срокове на годност на продуктите.

Към края на текущия и предходния отчетен период върху налични материални запаси на дружеството няма учредени залози като обезпечение по задължения,

6. Вземания

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Вземания от клиенти

228

 261

Други вземания

181

 181

Общо

409

442

 

Вземанията от клиенти включват:  

 • предоставени гаранции в размер -

 • 2  хил.лева

 • (2021 г.: 2 хил лв.)

 • вземания от ДДС  -

 • 55 хил.лева

 • (2021 г.: 0 хил лв.)

 • предплатени разходи -

 • 3 хил.лева,

 • (2021 г.: 1 хил лв.)

 • текущи вземания -

 •  46  хил.лева

 • (2021 г.: 254 хил лв.)

 • вземания от предоставен аванс  

 • - -

 • (2021 г.: 16 хил лв.)

 • начислена лихва по  дисконтов фактор –

 •  122 хил.лева

 • (2021 г.: 0 хил лв.)

„Други вземания“ вклчват:

 

7. Парични средства и парични еквиваленти

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Парични средства в разплащателни сметки

        12

 

Парични средства в каса

Парични средства в банков сейф

        11

        210

    47

 

Общо

       233

        47

 

8. Собствен капитал

8.1. Основен акционерен капитал

Към 31 декември 2022г. регистрираният акционерен капитал на дружеството се състои от 1 222 299 броя поименни, безналични, непривилегировани, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, всяка от които с номинална стойност от 1 лев.  Акциите са с право на получаване на дивиденти и ликвидационен дял.

Акционери в дружеството са 13 юридически лица и 3385 броя физически лица:

 

Брой акции

Процент

Chimimport Investment and Fertilizer INC

690 565

56.50

Ламара ЕООД

415 590

34.00

Рид Комерс АД

26 593    

2.18

Пълдин-Холдинг АД

73

0.01

Бул Холдинг АД

25

0.00

Инвест Консулт – ГД

15

0.00

Агенция за инвестиции и консултации

497

0.04

Вилет АД

1325

0.11

Фондация Ирини

2612

0.21

МЗК Европа АД

77

0.01

Инкомедия АД

1

0.00

Инвестор АД

50

0.00

Ланто 1966 ЕООД

10

0,00

Обща сума на юридическите лица

1 137 433

93.06

Други акционери – физически лица /3385 броя/

84 866

6.94

Общо

1 222 299

100

 

В „Ямболен“ АД няма акционери – физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в Общото събрание на акционерите.

Акциите са допуснати до търговия на свободен пазар на „Българската фондова борса“ – София АД на 10.12.1997 г.

На 08.02.2002 г. е сключен Договор с „БФБ София“ АД да се поддържат на неофициалния пазар, сегмент „неофициален пазар на акции“ емисията акции на „Ямболен“ АД в размер на 1222299 броя.

8.2. Резерви

8.2. Резерви

31.12.2022 хил. лв.

31.12.2021 хил. лв.

Преоценъчен резерв

4 647

4 652

Общи резерви

43

43

Други резерви

9 711

9 711

Общо

14 401

14 406

8.3. Печалби и загуби

8.3. Печалби и загуби

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Печалба/загуба

(116)

(89)

Неразпределена печалба

2 774

2 769

Непокрита загуба

  (17 703)

(17 613)

Общо

(15 045)

(14 933)

 

Резерви са образувани съгласно законовите разпоредби и по решение на общото събрание на Дружеството от разпределние на финансовия резултат.. Тези резерви са разпределяеми за покриване на загуби, увеличение на капитала и други, съгласно Устава на дружеството и по решение на Общото събрание.

Преоценъчният резерв е от последващи оценки на дълготрайните активи, извършените през 2002 г. Преоценъчният резерв се признава като неразпределена печалба след отписване на съответния актив. През 2022г. при продажба на дълготрайни материални активи е намален с 4500лв. в увеличение на неразпределената печалба.

9.Нетекущи пасиви

                                         хил. лв

 

 31.12.2022

31.12.2021

Договор за заем 21.02.2007 г

       5 366

         5 366

Договор за заместване в дълг 28.12.2013 г.

            3 772

          3 772

Договори за заем

Договор за заем – инвестиционен  

По договор за ползване на актив  

        237

  8 628

         275

       263

 

Договор за финансов лизинг

      9

       10

Общо

18 287

         9 411

В т. число

Задължения към свързани лица

       9 375

         9 401

Договор за заем 21.02.2007 г

      5 366

         5 366

Договор за заместване в дълг 28.12.2013 г.

Договори за заем

   3 772

     237

     3 772

      263

Договорите са сключени с основния акционер Chimimport Investment and Fertilizer INC.

Договорите с основния акционер са безлихвени.

На 01.09.2020 г. е сключен договор за финансов лизинг на МПС с Лизингова компания АД, за период от 5 години, с плаваща лихва в размер на тримесечния EURIBOR, но не по-малко от 3,49%.

Договор за инвестиционен кредит с „Интернешънъл Асет банк“ АД от 29.12.2021в размер на 6200 хил.евро, лихва в размер на шестмесечния EURIBOR и надбавка от 3%, но не по-малко от 3%, с Анекс от 29.09.2022г. за удължаване на сроковете за усвояване и на  гратисния период, съответно  до 30.03.2023г.и  до 31.05.2023г., период 10 години.

Договор за финансиране на ддс по инвестицията с „Интернешънъл Асет банк“ АД от 29.12.2021в размер на 1175 хил.евро, лихва в размер на шестмесечния EURIBOR и надбавка от 3%, но не по-малко от 3%, с Анекс от 29.09.2022г. за удължаване на сроковете за усвояване и на  погасяване, съответно  до 30.03.2023г.и  до 30.09.2023г.

Обезпечението по двата кредита са собствени активи на дружеството, описана сума в т.3.1 от приложението.

Договор за овърдрафт с „Интернешънъл Асет банк“ АД в размер на 50 хил.лева, срок на договора 02.09.2025г.

Дружеството няма просрочени задължения към кредиторите си.

10. Текущи пасиви

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Търговски задължения

1 085

597

Задължения за данъци

5

4

Задължения към персонала и осигурители

Други текущи задължения

44

78

29

              127                    

В т.ч

 

 

Задължение към ЧСИ по изп.дело

                       -                                            

127

Задължение към община Ямбол

78

-

Общо

1 212

757

 

10.1. Търговски задължения

10.1. Търговски задължения

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2022

хил. лв.

Задължения към доставчици

Предплатени услуги от клиенти

Задължение по заем физ.лица

Задължение по банков овърдрафт

Задължение по финансов лизинг

Задължение по Договори  за заем - ИАБанк

Задължение по договор за ползване на актив

Задължение за лихва

            41

            1

          -

111

            4

        887

         28

         13

              488

                16

                16

                72

                  5

                 -

                 -

                 -    

 

1 085

597

 

10.2. Задължения за данъци

10.2. Задължения за данъци

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Данък върху добавената стойност

-

4

Данъци върху доходите на физически лица

5

-

Общо

5

4

 

10.3. Задължения към персонала и соц. осигуряване

10.3. Задължения към персонала и соц. осигуряване

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Задължения по работни заплати

34

22

Задължения към социалното осигуряване

10

7

Общо

44

29

10.4. Други текущи задълженияя

10.4. Други текущи задълженияя

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Задължения за МДТ

78

-

Задължения по изп.дело ЧСИ

-

127

Общо

78

127

 

През 2022 г. дружеството отписва/обезценя 100%  задължение изп.дело към ЧСИ в размер на 127 хил.лв., с изтекъл данъчен давностен срок.

11. Приходи от продажби

 

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

 Приходи от извършени дейности - договори от РМЗ

121

37

 

 Приходи от хотелски комплекс „Бакаджик“

 Отчетна стойност на продадените стоки

 Печалба от хотелски комплекс „Бакаджик “

 

 Приходи от продажба на стоки

 Отчетна стойност на продадените стоки

 Загуба от продадени стоки

 Приходи от пречистване на води

 Приходи от химични разтвори

 

         59

          (12)

                 47

 

208

(409)

(201)

           62

          35

 

           62

  (20)

 

-

-

-

70

38

Приходи от наеми и консумативи

     380

    283

Приходи от производствени отпадъци

75

200

 Приходи от транспорт и механизация

10

15

 

950

705

 Други  приходи от дейността / нетно/

Приходи от продажба на ДМА

 Балансова стойност на продадените ДМА

 Печалба/загуба от продажбата на ДМА

 Други приходи от дейността

 

 Приходи от финансиране за ел.енергия

              359

         105

(7)

                   98

          150

 

           111                                    

          9

     9

  (35)

(26)

            25

 

           -                  

   Общо приходи

1 309

714

Значителна част от приходите са свързани с производствената дейност на определени контрагенти: „Екопласт файбър“ АД, „Континвенст“ ООД, „Приматекс“ ООД на които в „Пречиствателна станция“ към „Ямболен“ АД се пречистват промишлени води по определени показатели след което отработените води посредством канализационната мрежа на дружеството се зауства в р. „Тунджа“.

Друг основен контрагент е „Палфингер“ ЕООД, за който се изготвят химични разтвори, необходими за производствената му дейност.

Получените компенсации-финансиране от държавата по РМС 2022г/за ел.енергия/ е в размер на 111 хил.лв.

Получени други финансирания във връзка с безвъзмездни право на строеж в размер на 28 хил.лв. и срок на ползване 25г.

12. Разходи за материали

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Разходи за материали

83

15

Разходи за гориво и смазочни материали

Разходи за ел.евнергия

20

233

14

40

Общо

             336

69

 

13. Разходи за външни услуги

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

 

 

 

Разходи за одит

Разходи за доставка на вода

Разходи по застраховки

Разходи за комуникации

6

4

10

8

6

2

3

               6

Разходи консултантски

11

10

Други разходи за външни услуги

24

145

Общо

62

172

14. Разходи за персонала

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Възнаграждения на персонала

           370

         329

Разходи за социално осигуряване

63

    60

Общо

433

         389

15. Други разходи

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Разходи за МДТ и ТБО

             82

        80

Други разходи

19

           18

Общо

101

            98

16. Финансови приходи/(разходи)   31.12.2022           31.12.2021

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Разходи за банкови такси

Разходи за лихви по кредити

            8

 20

            6

           4

Общо

              28

               10

 

17. Доход на акция

 

31.12.2022

хил. лв.

  31.12.2021

хил. лв.

Печалба  за периода

(116)

(89)

Средно претеглен брой на акциите

1222

1222

Доход / загуба на една акция в лв

(0,09)

(0,07)

18. Справедливи стойности на финансовите инструменти

Политиката на дружеството е да оповестява във финансовите си отчети справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, най-вече за които съществуват котировки на пазарни цени. Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансовите инструменти чрез продажба. В повечето случаи обаче, особено по отношение на търговските вземания и задължения, както и получените кредити, се очаква тези финансови активи да се реализират по тяхната номинална или амортизируема стойност. Голяма част от финансовите активи и пасиви са краткосрочни по своята същност, поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на преносната им стойност.

Ръководството на дружеството счита че при съществуващите обстоятелства представените в отчета на дружеството, оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.

19. Свързани лица и сделки със свързани лица

Свързани лица:

Chimimport Investment and Fertilizer INC

Ламара ЕООД

Рид Комерс АД

Пълдин-Холдинг АД

Бул Холдинг АД

Инвест Консулт – ГД

Агенция за инвестиции и консултации

Вилет АД

Фондация Ирини

МЗК Европа АД

Инкомедия АД

Инвестор АД

Ланто 1966 ЕООД

Съни сендс ЕООД – до 09.06.2022

КАСВ ЕООД – до 09.06.2022

Участия на управляващия орган в управлението или съдружници в други дружества:

Дунай-калор ООД

Биоцвет ЕООД

Хоум дефинишън ООД

Газ-Калор ЕООД

анде-ву ООД

бидас ню енержи бг ООД

НИИ Св.Йоан-Фондация

Сдр.Клуб по лека атлетика“Тунджа“

Сделки свързани лица:

 

       9 375

         9 401

Договор за заем 21.02.2007 г – безлихвен, необезпечен

        5 366

         5 366

Договор за заместване в дълг 28.12.2013 г.- безлихвен, необпезпечен

        3 772

      3 772

Договори за заем – лихва 5%, необезпечен

 237

  263

 

Договорите са със срок на погасяване 31.12.2025 г.

20. Дивиденти

През 2022 г. няма изплатени дивидент(31.12.2021: 0 лева).

21. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

През 2022 г. не са извършвани промени в приблизителните счетоводни стойности, които оказват значителен ефект през текущия период или се очаква да окажат значителен ефект през бъдещи периоди.

22. Ангажименти и условни задължения

Освен горепосочените в т.3.1. , дружеството няма други поети кредитни ангажименти и условни задължения ангажименти.

23. Събития след датата на съставяне на отчета

Към датата на съставяне на отчета не са възникнали коригиращи и не коригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания съгласно изискванията на МСС.

24. Одобрение на финансовия отчет

Финансовият отчет на дружеството към 31.12.2022г. /вкл.сравнителната информация/ е одобрен от Съвета на директорите на 23.03.2023 г.

 

Изпълнителен директор: Изображение14               Съставител: Изображение15

Инж. Станка Йорданова                                                            Дойка Червенкова

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

 

към 31.12. 2022 г.

 

23 март 2023 г.

 

I. Изложение на развитието на дейността на дружеството, неговото състояние, рисковете и несигурности, пред които то е изправено.

1.Обща информация за дружеството

„Ямболен“  АД гр, Ямбол е наследник на създадения  през 1968 г. Стопански химически комбинат „Димитър Димов“.

Със съдебно решение № 1002/18.10.1991 г. по фирмено дело № 1122/1991г. в Ямболски окръжен съд, дружеството е регистрирано като акционерно дружество със седалище: гр. Ямбол, ул. Ямболен № 35 п.к. 8600,

„Ямболен“ АД има статут на публично дружество и неговите акции се търгуват на неофициалния пазар на Българската фондова борса.

 

Органите на управление на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на Директорите.

Общото събрание взема решения по следните въпроси:

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, упълномощени с нотариални заверено пълномощно за конкретното ОСА.

Акционерите – физически лица, могат да участват в ОСА лично или чрез упълномощени с нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА лица.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Към датата на изготвянето на настоящия индивидуален финансов отчет дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от: едно юридическо лице с упълномощен представител – физическо лице и две физически лица, и се представлява от Изпълнителет директор.

През 2022 година има промяна в Съвета на директорите, изразяваща се в освобождаване на двама от членовете - юридически лица :     Съни сендс ЕООД – до 09.06.2022 и КАСВ ЕООД – до 09.06.2022, като тяхното място е поето от представляващите ги дотогава физически лица- инж.Станка Йорданова и  инж. Румен Бачев.

Съвета на директорите се представлява от:

„Ямболен“ АД не е прекратено, не е заличено, не е обявено в ликвидация и не се намира в производство по обявяване на ликвидация.

Основният предмет на дейност по регистрация на дружеството е производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна, технически каучукови изделия, неорганични соли, текстил и конфекция, машиностроене, вътрешно и външнотърговска дейност.

 През последните години дружеството е преустановило производствата на полиестерни влакна и полиестерна коприна. Приходите се генерират от спомагателни дейности като услуги от: РМЗ, отдаване на активи под наем, пречистване на води, През 2022г.е регистрирана и нова дейност след необходимото лицензиране -  “фотоволтаични централи за производство на електроенергия с цел собствена консумация и продажба“.

Към 31.12. 2022 г. регистрираният акционерен капитал на дружеството се състои от 1 222 299 броя поименни, безналични, непривилегировани, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, всяка от които с номинална стойност от 1 лев.  Акциите са с право на получаване на дивиденти и ликвидационен дял.

Акционери в дружеството са 13 юридически лица и 3385 броя физически лица:

 

Брой акции

Процент

Chimimport Investment and Fertilizer INC

690 565

56.50

Ламара ЕООД

415 590

34.00

Рид Комерс АД

26 593    

2.18

Пълдин-Холдинг АД

73

0.01

Бул Холдинг АД

25

0.00

Инвест Консулт – ГД

15

0.00

Агенция за инвестиции и консултации

497

0.04

Вилет АД

1325

0.11

Фондация Ирини

2612

0.21

МЗК Европа АД

77

0.01

Инкомедия АД

1

0.00

Инвестор АД

50

0.00

Ланто 1966 ЕООД

10

0,00

Обща сума на юридическите лица

1 137 433

93.06

Други акционери – физически лица /3383 броя/

84 866

6.94

Общо

1 222 299

100

 

В „Ямболен“ АД няма акционери – физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в Общото събрание на акционерите.

Акциите са допуснати до търговия на свободен пазар на „Българската фондова борса“ – София АД на 10.12.1997 г.

На 08.02.2002 г. е сключен Договор с „БФБ София“ АД да се поддържат на неофициалния пазар, сегмент „неофициален пазар на акции“ емисията акции на „Ямболен“ АД в размер на 1222299 броя.

2.Преглед на дейността на дружеството през 2022г.

2.1.Стопанска среда и влиянието й върху дейността на дружеството

Към 31.12.2022 г. „Ямболен“ АД продължи дейността си в условията на несигурна икономическа среда, характеризираща се с недостатъчно търсене на продукцията, финансови проблеми, фирмена задлъжнялост и други фактори проявяващи се в различна степен и затрудняващи дейността на фирмите.

През настоящата година дружеството е предприело изграждане на фотоволтаична централа с мощност около 10 MW, която инвестиция е на етап приключване и предстоящо въвеждане в експлоатация. Дружеството притежава лицензия и всички необходими разрешителни за експлоатация. Освен, че ще понижи собствените разходи за ел.енергия, голяма част от произведената такава ще се продава на свободния пазар. Има сключен договор за изкупуване на произведената енергия. Също така целия проект е финансово обезпечен с банков заем, с формални договорености с банката-кредитор за удължаване на гратисния период, който ще приключи след очакваното въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната централа.

2.2.Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Рисковете и несигурностите, пред които е изправено дружеството са:

 1. Промени в управленската политика  - бъдещето развитие зависи от стратегията, избрана от управленския екип на Дружеството. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби или пропуснати ползи. Дружеството се стреми да управлява стратегическия риск чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати, включително процедури и комуникация между управленските и оперативните звена във фирмата, за да реагира възможно най-бързо, ако са необходими промени в управленската политика.

 2. Несигурност във финансовите показатели – стратегията, плановете, оценките и прогнозите за бъдещо развитие се базират на определени предположения за дейността и за състоянието на пазара. Въпреки убедеността, че предположенията са основателни, съществува вероятност от поява на непредвидими обстоятелства, могат да влошат значително стойностите на прогнозираните финансови и други показатели като приходи, печалба и др.

 3. Валутен риск – оперативната дейност на Дружеството не създава предпоставки за валутен риск, поради това че дейността се осъществява на местния пазар и поради факта, че валутата на България има фиксиран обменен курс към еврото, в следствие на въведеният валутен борд в България през 1997 година.

 4. Ликвиден риск – основната производствена дейност на дружеството е спряна и към настоящият момент приходите се генерират от спомагателни дейности: услуги от РМЗ, отдаване на активи под наем и пречистване на води към определени контрагенти, които са недостатъчни за обслужване на разходите му, дружеството е възможно да изпадне в ситуация  или в състояние да не може да посрещне безусловно всички свои задължения, в рамките на техния падеж.

Значителна част от приходите са свързани с производствената дейност на определени контрагенти: „Екопласт файбър“ АД, „Континвенст“ ООД, „Приматекс“ ООД на които в „Пречиствателна станция“ към „Ямболен“ АД се пречистват промишлени води по определени показатели след което отработените води посредством канализационната мрежа на дружеството се зауства в р. „Тунджа“.

Друг основен контрагент е „Палфингер“ ЕООД, за който се изготвят химични разтвори, необходими за производствената му дейност.

Ръководството прогнозира нетни положителни парични потоци след приспадане на всички разходи и парични средства за кредитори, издръжка, поддръжка и експлоатация, данъци и такси, в дългосрочен прогнозен план. Също така, основният акционер е заявил писмено намеренията си, че е готов да продължи да подкрепя финансово дружеството.

Ръководството има реалистични очаквания, че дружеството ще може да продължи да функционира като действащо предприятие, поради което настоящият отчет е изготвен при спазване на основното счетоводно предположение за действащо предприятие и не съдържа преизчисления на записаните балансови активи или рекласификация на пасивите, което би следвало да се направи, в случай че дружеството не продължи своята дейност.

2.3.Информация за основните характеристики на системата на вътрешен контрол, прилагани от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка.

Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни изложения, допуснати в резултат на действия на счетоводната система.  В тази връзка ръководството спазва следните основни принципи в своята дейност:

През 2022 г.  не са настъпили промени в основните принципи на управление на „Ямболен“ АД.

3.Резултати от дейността

3.1.Основни финансови показатели

BGN '000

 

Основни финансови показатели

    31.12.2022

        31.12.2021

       промяна

Приходи от продажби

1 309

714

            595

Оперативна  печалба

(116)

(89)

             (27)

 

 

BGN '000

31.12.2022

31.12.2021

       промяна

Нетекущи активи

19400

9 934

9466

Текущи активи

677

 929

(252)

Собствен капитал

578

695

(117)

Нетекущи пасиви

18 287

9 411

8 876

Текущи пасиви

1 212

757

455

3.2.Приходи от дейността

През отчетния период реализираните приходи от дейността на „Ямболен”  АД (дружеството) са с общ размер 1309  хил. лв. и се състоят от следните компоненти:

 

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

 Приходи от извършени дейности - договори от РМЗ

121

37

 Приходи от хотелски комплекс „Бакаджик“

 Отчетна стойност на продадените стоки

 Печалба от хотелски комплекс „Бакаджик “

 

 Приходи от продажба на стоки

 Отчетна стойност на продадените стоки

 Загуба от продадени стоки

 Приходи от пречистване на води

 Приходи от химични разтвори

          59

         (12)

           47

 

208

(409)

(201)

                  62

              35

     62

(20)

     42

-

-

 

-

70

38

Приходи от наеми и консумативи

                  380

                 283

Приходи от производствени отпадъци

75

200

 Приходи от транспорт и механизация

10

15

 

950

705

Други  приходи от дейността / нетно/

Приходи от продажба на ДМА

 Балансова стойност на продадените ДМА

 Печалба/загуба от продажбата на ДМА

 Други приходи от дейността

 

 Приходи от финансиране за ел.енергия

                   359

              105

(7)

               98

             150

 

              111                                    

                9

                 9

  (35)

(26)

               25

 

            -                  

  Общо приходи

1 309

714

 

3.3. Разходи за дейността.

За отчетния период разходите за дейността на дружеството се състоят от следните компоненти:

3.3.1. Разходи за материали

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Разходи за материали

83

15

Разходи за гориво и смазочни материали

Разходи за ел.евнергия

20

233

14

40

Общо

                336

69

 

3.3.2. Разходи за външни услуги

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Разходи за одит

Разходи за доставка на вода

Разходи по застраховки

Разходи за комуникации

6

4

10

8

6

2

3

              6

Разходи консултантски

11

10

Други разходи за външни услуги

24

145

Общо

62

172

 

3.3.3. Разходи за персонала

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Възнаграждения на персонала

           370

               329

Разходи за социално осигуряване

63

60

Общо

433

           389

 

3.4. Финансови приходи и разходи

 

    31.12.2022

хил. лв

31.12.2021

хил. лв.

Разходи за банкови такси

Разходи за лихви по кредити

8

20

6

4

Общо

28

10

3.5.Други разходи

 

31.12.2022

хил. лв.

31.12.2021

хил. лв.

Разходи за МДТ и ТБО

                    82

                   80

Други разходи

                    19

                   18

Общо

 101

                 98

 

3.6.Финансов резултат и нетни активи.

Доходът или загубата на една акция е изчислен като нетната печалба/загуба към датата на финансовият отчет е разделена на средно-претегления брой на акциите за съответния отчетен период.