Към главната страница

отчет за дейноста на дир.за връзка с инвест.pdf
Декл. по чл 116 ал 2 от ЗППЦК.pdf
CIF_COI_BG_28_04_2022.pdf
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОС.pdf
Уведомление.pdf
списък на присъстващите акционери на редовното ОСА 03.06.22.pdf
ГОД. ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ.pdf
ОБРАЗЕЦ ПОДПИС.pdf
декларация по чл 13.pdf
протокол на роса 03.06.22.pdf
CIF_CGS_BG_28_04_2022.pdf
декл по чл 234 ал.2 от ТЗ.pdf
CIF_SPOA_SP_AGM_YAMB_09_05_2022_BG.pdf
ЗАЯВЛЕНИЕ А5.pdf
ПРОТОКОЛ НА СД ОТ ЗАСЕДАНИЕТО.pdf
ЗАЯВЛЕНИЕ Г2.pdf